Svenska kraftnät ställer om och digitaliserar stationerna för att få bättre koll och analys, minska risken för oplanerade strömavbrott och spara tid och resurser.

Stationerna utmed transmissionsnätet, den delen av det rikstäckande elnätet som Svenska kraftnät äger och ansvarar för, har i många fall uppnått sin tekniska livslängd och behöver rivas och ersättas med nya. I samband med denna omställning utvecklas ny teknik och innovationer som förenklar och förbättrar, både för personal och allmänhet.

Genom att digitalisera stationerna till en ny nivå kommer många manuella arbetsinsatser kunna hanteras automatiskt.

Pilotanläggning utsedd

En av Svenska kraftnäts befintliga stationer i Södermanland blir pilotanläggning som en första digital station. Det är en befintlig 400 kV-station som står i tur att förnyas eftersom den uppnått sitt ”bäst-före-datum”.

Under 2026 ska en färdigutvecklad prototyp av en ny digital station se dagens ljus. Den ska sätta en ny standard för framtida stationsbyggnationer.

Här är några exempel på saker Svenska kraftnät vill uppnå:

Bygga bort framtida avbrott

Den digitala stationen kommer att kunna leverera stor mängd information vilket ökar möjligheterna att övervaka och analysera på distans. Genom att snabbt få tillgång till rätt data kommer det i framtiden gå fortare att felsöka och sätta in rätt åtgärder. Med mer information om komponenternas status kan underhåll planeras in så att brister inte leder till haverier. Det kommer att gå fortare att genomföra planerade driftavbrott vilket gör att kapaciteten i elnätet hålls uppe.

Effektivare mätsystem

I den digitala stationen kommer mätsystemen att vara mer integrerade med varandra och mätdatan kunna delas mellan applikationer. Med hjälp av standardiserade definitioner ges data av hög kvalitet som kan användas för flera syften. Med hjälp av tydliga lägesbilder blir det exempelvis enklare att hantera dynamiska variationer – som ökad andel vindkraft och annan oplanerbar produktion väntas ge – i framtiden.

Nya standarder och arbetssätt

För att jobba snabbare och mer effektivt kommer Svenska kraftnät att utveckla sin tekniska kravställning så att arbetet med teknisk specifikation och konstruktion i ett anläggningsprojekt blir effektivare. Detta nås genom ökat och förbättrat användande av de filformat, dataformat och gränssnitt som definieras i internationella standarder.

Stationernas kontrollanläggning kommer även byggas och testas till större del i fabrik i stället för ute i fält som idag. Det kommer att korta ner byggtiden för nya stationer och minska behovet av installationsarbete i anläggningen.

Mindre materialåtgång

Digitala nätverksbaserade funktioner minskar även behovet av elektromekanisk utrustning och traditionella kablar i anläggningen. Istället blir det fler nätverkskablar och det öppnar möjligheter för förenklade arbetsmetoder.

Jämfört med idag kommer mycket fler förlopp i systemet att gå via övervakade nätverkslänkar vilket leder till snabbare och effektivare övervakning och hantering av incidenter.