Oxford Research har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram en rapport som sammanfattar aktuella forskningsfrågor relaterade till kärnkraft. Syftet är att ge en saklig och samlad bild över såväl satsningar som behov av forskning och innovation inom området.

Energimyndigheten bevakar och analyserar kontinuerligt en bredd av energirelaterade frågor. Energimyndigheten bedömde att det saknades en kunskapssammanställning som redogör för aktuell status och framtida möjligheter och utmaningar för kärnkraftsforskningen i Sverige.

– Rapporten ger en aktuell beskrivning av finansieringen av svensk forskning och innovation på kärnkraftsområdet. Den visar också på ett antal behov, utmaningar och möjligheter för svensk kärnkraftsforskning som de som är verksamma inom kärnkraftsforskning själva ser, säger Linus Palmblad, forskningshandläggare vid Energimyndigheten.

Av rapporten framgår bland annat att forskningen i Sverige i dag i huvudsak är inriktad på branschens och tillståndsmyndigheternas behov och att det finns utmaningar vad gäller kompetensförsörjningen inom kärnteknik.

Behovsområdena som identifieras i rapporten handlar inte bara om framtida kärnkraftstekniker, som fjärde generationens kärnkraft och små modulära reaktorer. Men också om livstidsförlängning, livscykel- och hållbarhetsfrågor och utveckling av kärnkraftens roll i ett framtida energisystem.

De största finansiärerna av kärnkraftsforskning i Sverige är Strålsäkerhetsmyndigheten och branschen, som i huvudsak fördelar sina medel via Svenskt kärntekniskt centrum (SKC).