Göran Ericsson, forskningschef på Svenska kraftnät.

– Omvärlden förändras kontinuerligt och det måste vi förhålla oss till för att kunna ligga i framkant. Vår forskning och de projekt vi stöttar ska bidra till att lösa utmaningar och till fortsatt utveckling av kraftsystemet till nytta för hela samhället, säger Göran Ericsson, forskningschef på Svenska kraftnät.

Att skapa nytta för kraftsystemet, elsektorns aktörer och samhället i stort – det är syftet med de satsningar som genomförs inom ramen för Svenska kraftnäts arbete med forskning och utveckling.

– Det handlar om att ta fram ny kunskap och att hitta nya lösningar. De satsningar vi gör syftar till att lösa framtidens utmaningar för kraftsystemet, säger Göran Ericsson, forskningschef på Svenska kraftnät.

Forskning för energiomställning
Svenska kraftnät har en viktig roll för att bidra till att klimatmål på svensk, nordisk och europeisk nivå ska kunna nås. Energiomställningen och den ökade elektrifieringen medför både nya möjligheter och utmaningar vilket är något som påverkar inriktning på forskningssatsningar.

– Nya lösningar för ökad energieffektivitet, överföringskapacitet, driftsäkerhet och styrning är i fokus, säger Göran Ericsson.

Effektiv hantering av obalanser i kraftsystemet
För att öka andelen förnybar energi i kraftsystemet byggs bl.a. mer storskalig vindkraft. Med alltmer väderberoende energi i systemet blir det mer komplext att förutsäga hur stor elproduktionen ska bli vid en viss tidpunkt. För att hantera eventuellt obalanser använder man olika balansstrategier – ett område där forskning pågår.

– En balansstrategi är en åtgärd som vi och andra nordiska systemansvariga kan göra för att påverka obalanserna. Det kan exempelvis vara ett arbetssätt i våra kontrollrum, en avtalsförändring mot våra balansansvariga eller en förändring av våra automatiska reserver, säger Göran Ericsson.

Projektexempel: Effektiv balansering – utvärdering av strategier (länk, öppnas i nytt fönster)

Sensorer möjliggör ökad överföring på befintligt nät
Dynamic line rating sensorerDet svenska transmissionsnätet är på många platser i behov av förnyelse. Samtidigt finns ett ökat behov av att bygga nya förbindelser och stationer för att möjliggöra en ökad integrering av ny elproduktion, framförallt förnybar sådan. För att Svenska kraftnät ska kunna ha så bra driftsäkerhet under tiden som transmissionsnätet byggs ut utvecklas även smarta kortsiktiga lösningar på befintligt transmissionsnät. En av dessa är dynamisk ledningskapacitet. Det är en teknik där faktiska värden mäts via sensorer som installeras på ledningarna och erbjuder möjligheten att öka överföringen när marginalerna tillåter detta.

Projektexempel: Pilotprojektet Dynamisk ledningskapacitet (länk, öppnas i nytt fönster) 

Nya marknadslösningar under utveckling
Idag finns flera verksamheter med stor elförbrukning som vill ansluta sig till elnätet. Samtidigt är nätet inte dimensionerat överallt för nya storförbrukare, vilket ökar behovet av elförbrukare som mot ersättning kan vara flexibla och förändra sin förbrukning både i tid och volym. På så sätt skapas utrymme för fler elförbrukande verksamheter inom samma område.

Svenska kraftnät, Ellevio och Vattenfall Eldistribution har gått samman i ett forskningsprojekt som ska skapa och pröva en flexibilitetsmarknad i Storstockholm.

Projektexempel: SthlmFlex (länk, öppnas i nytt fönster)

Cybersäkerhet – ett växande forskningsområde
Framtidens smarta elnät möjliggör mer effektivitet och större flexibilitet i näten genom ökad digitalisering. Samtidigt uppstår nya utmaningar när allt fler system kopplas samman. Svenska kraftnät stödjer forskning och kompetensutveckling inom området cybersäkerhet. SweGrid (Swedish Smart Grids and Storage Centre, Centrum för svenska smarta elnät och lagring) är ett forsknings- och samarbetsprogram vid KTH och Uppsala Universitet som Svenska kraftnät delfinansierar.

Kompetensförsörjning för hela elbranschen
Forskning och utveckling inom elkraftteknik har varit framgångsrik i Sverige och viktig för att skapa kunskap och förmåga för kraftföretagen och tillverkande industri. Svenska kraftnäts FoU-arbete kopplat till kompetensförsörjning syftar till att trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen för hela elkraftbranschen i Sverige.

– Vi har ett nära samarbete med högskolor och universitet genom examensarbeten, doktorandprojekt och genom att stötta forskargrupper. Vi har byggt upp samarbeten under lång tid och de är mycket viktiga på både kort och lång sikt, säger Göran Ericsson.