Sverige Energiminister: Ebba Bush Thor

Regeringen lägger nu fram propositionen om ny kärnkraft i riksdagen. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår att regler som hindrar utbyggnaden av kärnkraft förändras, så att det blir möjligt att bygga fler kärnkraftsreaktorer och på fler platser i Sverige.

Regeringen har i dag fattat beslut om propositionen Ny kärnkraft för Sverige – ett första steg. Propositionen innehåller förslag om att bestämmelsen i miljöbalken som förbjuder att det byggs kärnreaktorer på andra platser än där det redan finns kärnkraft tas bort. Utöver det föreslår regeringen och Sverigedemokraterna att bestämmelsen som begränsar antalet reaktorer i drift till tio tas bort.

– Tillgången till ren el är avgörande när Sverige ställer om. Genom dagens beslut ökar vi tempot i den gröna omställningen och banar väg för mer kärnkraft på fler platser. Med ny kärnkraft skapar vi förutsättningar för att få ner utsläppen, säger statsminister Ulf Kristersson.

– Att bygga ut kärnkraften är en av de viktigaste klimatåtgärderna för Sverige. Vi behöver fördubbla elproduktionen fram till år 2045, och en stor del av detta behöver komma från planerbar kraft. Därför arbetar samarbetspartierna med full kraft för att undanröja de hinder som tidigare har rests mot ny kärnkraft. Det är avgörande för att industri- och transportsektorn ska kunna ställa om från fossilt till eldrivet, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

– Nu är det fysikens lagar som måste styra hur elsystemet ska byggas för att möta basnäringens elbehov. Svenska företag och familjer ska kunna räkna med ren el till konkurrenskraftiga priser alla årets timmar. Att ge kärnkraften samma villkor som övriga fossilfria kraftslag och på så sätt bana väg för ny kärnkraft är avgörande för att återuppbygga ett robust elsystem i hela landet, säger Ebba Busch, energi- och näringsminister samt vice statsminister.

– Detta är det första av flera steg som syftar till att möjliggöra och underlätta för nya kärnkraftsinvesteringar i Sverige. Väljarna som tillsatte denna regering förväntar sig nya kärnkraftsreaktorer och vi är fast beslutna om att det ska ske, säger Tobias Andersson (SD), ordförande i näringsutskottet.

Regeringen arbetar kontinuerligt med att stärka Sveriges elförsörjning och möta det ökade elbehov som följer av elektrifieringen av bland annat industrin och transportsektorn. För att återuppbygga ett robust elsystem som kan leverera el till konkurrenskraftiga priser, ansluta nya industrier och hantera en större mängd förnybara energikällor, som sol och vind, utan alltför höga kostnader så krävs det mer fossilfri planerbar kraft, som kärnkraft. Därför behövs en stor utbyggnad av den planerbara kraften i form av ny och utbyggd kärnkraft.

Tidöavtalet anger att regeringen ska göra lagändringar för att möjliggöra för ny kärnkraft. Propositionen är en del av detta arbete.