Energiföretagen Sverige publicerar idag den samlade statistiken över fjärrvärmens Lokala Miljövärden för 2021. Branschens resa för att fasa ut fossila bränslen har pågått sedan 90-talet men har nu tyvärr avstannat på grund av att flera biooljor blivit betydligt dyrare än fossila oljor. Tvärtemot vad regeringen aviserat i sin miljöpolitik.

Ökad efterfrågan på fjärrvärme och mer elproduktion

2021 var ett kallare år än 2020 vilket ledde till ökad efterfrågan på fjärrvärme. Högre elpriser gjorde det också attraktivt för kraftvärmeanläggningar att producera mer el samt ledde till att fler efterfrågade fjärrvärme. Fjärrvärmeleveranserna till slutkund ökade från 44,6 TWh 2019 till 51,9 TWh 2021. Det är de högsta leveranserna av fjärrvärme sedan 2011.

Biooljeskatten stoppar upp utfasningen av fossil olja!

Drygt 100 fjärrvärmenät levererade fossilbränslefri fjärrvärme. Trots det ökade de sammanlagda utsläppen av klimatgaser med 0,29 miljoner ton koldioxidekvivalenter jämfört med 2020.

De högre klimatutsläppen beror främst på de ökade leveranserna men även på en ökad användning av fossila bränslen under 2021. Energiföretagen Sverige har vid flera tillfällen varnat för att den omstridda biooljeskatten innebär en återgång till fossila bränslen och avstannar utfasningen av fossil olja.

Införandet av full energi- och koldioxidskatt för flera biooljor bland annat RME och UCOME[1]den 1 januari 2021 innebar att det blev ca 75 procent dyrare att använda beskattad bioolja jämfört med fossil olja under 2021. Tyvärr har det inneburit att många verksamheter återgått till fossil oljeanvändning av kostnadsskäl och dessutom att många planerade konverteringar från fossil olja har stoppats.

Fjärrvärmebranschen har jobbat intensivt med att fasa ut fossila bränslen ända sedan början av 1990-talet och går nu in i slutspurten för att bli av med den kvarvarande andelen fossilt. Detta kräver stora investeringar då merparten av de kostnadseffektiva åtgärderna redan gjorts. Exempel på pågående investeringar inom branschen är fortsatt konvertering till fasta biobränslen och biooljor i hela landet, något som tyvärr riskerar försvåras på grund av regeringens skatt på biooljor för uppvärmning. Branschen fortsätter också söka nya samarbeten för ökad användning av industriell och övrig spillvärme. Vi arbetar även med lagring av värme för att jämna ut produktionen under kallare perioder, utveckling av lågtempererade fjärrvärmenät och djupgeotermi, installation av solvärme med lagring, utveckling av teknik för att avskilja och lagra koldioxid från bio- och avfallseldade pannor, etcetera

Ökad elproduktion i kraftvärmeverken

Elproduktionen i fjärrvärmebranschens kraftvärmeanläggningar ökade från 5,5 TWh (2020) till 7,9 TWh (2021). Enligt Naturvårdsverket ökade utsläppen av klimatgaser från produktion av el och värme i vår sektor med drygt 668 tusen ton vilket framför allt beror på ökad användning av fossila oljor för elproduktion.

Mer fasta biobränslen – mer återvunnen energi

Fjärrvärme är en av de viktigaste anledningarna till att Sverige har nått sina klimat- och miljömål. Enligt Naturvårdsverket ” Att oljeeldning för uppvärmning av bostäder och lokaler till stor del har ersatts av biobränslebaserad fjärrvärme är den omställning som lett till den största minskningen av Sveriges totala växthusgasutsläpp.” (se mer information här). Minskningen av klimat- och miljöpåverkande utsläpp beror på att det används alltmer återvunna (54 procent 2021) och förnybara bränslen (43%) och att energin används på ett mer effektivt sätt.

Trots ökad användning av fossila bränslen med 0,8 TWh minskade det genomsnittliga utsläppet från fjärrvärme från 53,7 (2020) till 52,0 gCO2ekv/kWh levererad fjärrvärme (2021) vilket beror på att användningen av bioenergi och återvunnen energi ökade betydligt mer än fossila bränslen.

Jämfört med 2020 ökade användningen av fasta biobränslen med cirka 5 TWh samtidigt som användningen av biogas, avfall-, deponi- och rötgaser ökade med 0,4 TWh. Även användningen av returträflis ökade med drygt 0,3 TWh. Samtidigt som mindre mängd avfall gick till fjärrvärmeproduktion (0,6 TWh jämfört med 2020) ökade elproduktionen från förbränning av avfall nästan lika mycket.

Många fjärrvärmeföretag producerar el och värme samtidigt i så kallad kraftvärme. Allt fler hetvattenpannor producerar el med hjälp av ORC-teknik som omvandlar värme till el. Och på många håll i landet återvinns värme som blir över i andra verksamheter. Det kan vara restvärme från industrier eller spillvärme från datahallar, köpcentrum och städernas avloppsreningsverk, rötgaser från bioavfall, avfallsgaser från gamla deponier som fortfarande läcker ut klimatgaser eller värme som tas ut med hjälp av rökgaskondensering. Spillvärmen håller i allmänhet relativt låg temperatur och behöver uppgraderas med hjälp av värmepumpar. Under 2021 kom cirka 26 procent av den tillförda energin till fjärrvärme från sådan överbliven och tillvaratagen värme, varav användningen av industriell restvärme ökade med drygt 0,5 TWh.

Fjärrvärme är resurseffektiv

Branschen hade en mycket låg användning av primära resurser för att leverera fjärrvärme till slutkund. I genomsnitt omvandlades varje kWh primärenergi till drygt 9 kWh fjärrvärme som kunde levereras till kund, en omvandlingsfaktor betydligt högre än konkurrerande system, som värmepumpar, kan leverera under året. Det beror på att branschen använder stora mängder spillvärme och annan återvunnen energi som annars skulle gå till spillo.

Bilden nedan visar fördelningen av tillförd energi till fjärrvärmeproduktion. Merparten av fjärrvärmen kommer från återvunnen energi (54 procent) och förnybara källor (43 procent).

I diagrammet Fjärrvärmens bränslemix 2021 (nedan) visas ursprunget för den tillförda energin för fjärrvärmeproduktionen i Sverige 2021.

Energiåtervinning av avfall står för 67 procent av klimatutsläppen från fjärrvärmeproduktion

Energiåtervinning av restavfall som kvarstår efter insamling, sortering och materialåtervinning står för 67 procent av klimatutsläppen från fjärrvärmeproduktion i Sverige. Att restavfall behöver behandlas är en konsekvens av att man misslyckats att skapa cirkulära flöden i samhället. Diagrammet nedan visar fördelning av klimatutsläpp från fjärrvärme i hela landet. Idag står fossila bränslen och torv för sammanlagt 19 procent av klimatutsläppen. I en mycket nära framtid kommer fossila bränslen att fasas ut helt, samtidigt som andra delar av fjärrvärmeverksamheten bli mer hållbar. Exempelvis kommer transporter att ske antingen med elfordon eller lastbilar som använder biodrivmedel, vätgas eller biogas. Detta innebär att utsläppen från energiåtervinning av avfall kommer att bli den viktigaste återstående utmaningen för fjärrvärmen. Energiföretagen samarbetar med Naturvårdsverket, kunder och andra aktörer i samhället för att minska mängden restavfall och i synnerhet plastavfall som går till energiåtervinning

Fjärrvärmens miljövärden i genomsnitt

Nedan finns fjärrvärmens miljövärden i genomsnitt för forskare och andra som kan ha nytta av medelvärdena. Dessa är inte avsedda att användas av fjärrvärmekunder som vill beräkna och redovisa sina utsläpp, inte heller för att jämföra utsläppen mellan enskilda fjärrvärmenät. Fjärrvärme är lokalt producerad och har helt olika förutsättningar vad gäller produktion, tillgång till industriell restvärme och övrig spillvärme, avfall, biobränslen, nätens storlek, ålder och avstånd till bostäder och lokaler, produktionsanläggningens ålder, effektivitet och verkningsgrad eller tidigare investeringar i nät och fjärrvärmeproduktion. Merparten av utsläppen från enskilda nät beror på om anläggningen miljöbehandlar och energiåtervinner restavfall som blir kvar efter insamling, sortering och materialåtervinning. Många kommuner och verksamheter skickar idag sitt restavfall till andra kommuner för miljöbehandling. Det är ett effektivt sätt att behandla genom förbränning och att energiåtervinna restavfallet men det innebär också att det blir helt fel att jämföra utsläppen mellan kommuner och fjärrvärmenät utan att ta hänsyn till ovanstående och andra faktorer. Fjärrvärmenät är dessutom inte sammankopplade på samma sätt som elnät, utan är normalt lokala eller regionala.

Miljövärden för Sverige år 2021

Parameter värde
Primärenergifaktor: kWh använd energi/kWh levererad fjärrvärme 0,11
Koldioxidekvivalenter, energiomvandling (g CO2ekv/kWh levererad fjärrvärme) 46,1
Koldioxidekvivalenter, transport och produktion (g CO2ekv/kWh levererad fjärrvärme) 5,9
Koldioxidekvivalenter, energiomvandling, transport och produktion (g CO2ekv/kWh levererad fjärrvärme) 52,0
Andel fossilt bränsle (%) 2,2