Energiskatten på egenkonsumerad solenergi och andra förnyelsebara energikällor bör avskaffas helt. Det skulle leda till ökade investeringar i solenergianläggningar och därmed minskad klimatpåverkan. Det skriver Fastighetsägarna i ett remissvar.

I ett svar på Energimarknadsinspektionens förslagtill hur ny EU-lagstiftning inom elmarknader och åtgärder för att öka användning av förnyelsebara energikällor ska genomföras kräver Fastighetsägarna att energiskatten för egenproducerad egenanvänd energi avskaffas.

EU har som mål att öka användning av förnyelsebar energi som solenergi och vindkraft. Fastighetsägarna anser att Sverige bör avskaffa energiskatten för egenkonsumerad solenergi när de nya EU-direktiven för att öka den förnyelsebara energianvändningen ska genomföras.

– Energiskatten på förnybar energi som man producerar och använder själv i sin verksamhet bör avskaffas helt för att öka investeringsviljan i fler solcellsanläggningar och minska klimatpåverkan från energianvändning, säger Rikard Silverfur, utvecklings- och hållbarhetschef på Fastighetsägarna.

Idag beskattas egenanvänd förnybar solenergi om anläggningen överstiger effektgränsen på 255 kW, vilket gör att kapaciteten för solenergi inte utnyttjas fullt ut när det innebär både ökade kostnader och ökad administration.

– Större solcellsanläggningar byggs som regel inte idag eftersom man måste betala energiskatt även på den el man själv använder om man kommer över effektgränsen. Genom att avskaffa energiskatten på den här elen skulle investeringarna i solcellsanläggningar öka. Att använda mer egenproducerad el, och därmed minska behovet av att köpa el utifrån, måste betraktas på samma sätt som att man till exempel byter till energisnålare LED-lampor. Det är inte hållbart när staten beskattar förbättring av byggnaders energiprestanda, säger Rikard Silverfur.

Effektgränsen på 255 kW har sin grund i ett avtal om gemensam elcertifikatmarknad som Sverige har med Norge. En begränsning som hindrar en effektiv omställning till förnyelsebar energianvändning, när energiskatt behöver betalas för egenkonsumerad el på större solcellsanläggningar.

– Energiskatten i Sverige har bland annat som mål att få ner produktionen och konsumtionen av icke-hållbart framställd energi. Det är beklagligt att då inte kunna ta bort skatten helt på förnybar energi såsom solenergi, som man själv investerat i och använder i den egna verksamheten, säger Ulrika Hansson, skattejurist på Fastighetsägarna.