Idag har EU-kommissionen presenterat sin strategi för havsbaserad energiproduktion, en strategi kring hur produktionen av exempelvis vindkraft, vågkraft och havsbaserad solkraft kan öka. Nästan en tredjedel av EU:s havsbaserade energiproduktion förväntas komma från Östersjön, vilket visar att Sverige förväntas spela en aktiv roll i energiomställningen för hela Europa. 40 procent av EUs energiproduktion förväntas komma från havsbaserad vindkraft redan 2030. Miljöpartiet välkomnar strategin men efterfrågar samtidigt tydligare skrivningar om biologisk mångfald:

– Det är helt nödvändigt att kraftigt öka produktionen från den havsbaserade vindkraften för att bryta Europas beroende av fossil gas och kol. Men det är också fullt realistiskt. Vi har bara de senaste åren sett en kraftig ökning av produktionen av förnybart. Den måste öka ännu mer. Kanske är till och med målen för lågt satta i den nya strategin, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

Strategin berör nästan inte alls frågor om biologisk mångfald och skydd av marina miljöer:

– Vi måste lösa de här målkonflikterna tidigt, inte stoppa huvudet i marken. Det är oroande att kommissionen inte vågar ta tag i de här frågorna, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

Kommissionen har nu på kort tid presenterat strategier för energisystemintegration, vätgas och havsbaserad energiproduktion. Däremot saknas motsvarande strategi för solel och det finns risk att separata strategier går ut över helhetstänket:

– Det är bra att EU-kommissionen presenterat en strategi för havsbaserad energiproduktion och i somras kom med en strategi för vätgas. Men det räcker inte att titta på energislagen var för sig. Vi behöver mer av helhetstänk i energipolitiken, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

Bland förslagen märks ett EU-gemensamt regelverk kring hur anslutningskostnader till elnätet ska fördelas för havsbaserad vindkraft.

– EU behöver få ett regelverk på plats som gör det tydligt vem som ska ta vilka kostnader för elnätet när vi bygger ut den havsbaserade energiproduktionen. Otydlighet ska inte hindra klimatomställningen. Jag välkomnar att kommissionen nu tar tag i den här frågan, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

Bakgrundsinformation

  • EU-kommissionen har nu presenterat en strategi, den kommer i ett senare läge att komma till EU-parlamentet och till ministerrådet för diskussion och beslut
  • Strategin handlar om hur ska kunna öka sin havsbaserade energiproduktion. Detta handlar inte bara om traditionell havsbaserad vindkraft, utan även om flytande vindkraft, vågkraft, tidvattenkraft och flytande solcellsanläggningar, för att nämna några av de tekniker som berörs i strategin
  • Kommissionen räknar med att havsbaserad vindenergi ska öka kraftigt från dagens 12 GW i hela EU, ungefär femdubbling till 2030 (60 GW) och ungefär tjugofemdubbling till 2050 (300 GW). Vid 2050 ska dessutom 60 GW utöver dessa 300 från havsbaserad vind komma från annan havsbaserad energi finnas, det vill säga vågkraft, tidvattenkraft och havsbaserad solkraft.
  • I strategin bedöms att det finns potential för upp till 93 GW i Östersjön och upp till 75 GW i Medelhavet.
  • Ett av förslagen i strategin är att kommissionen ska återkomma med ett regelverk som reglerar hur man tar elnätskostnader till havs, vilket exempelvis skulle underlätta för nya aktörer att ansluta sig till det befintliga elnätet.
  • I strategin uppmanas också medlemsstaterna att ansöka för projekt kopplad till havsbaserad energiproduktion inom ramen för både InvestEU och EU:s återhämtningsfond (RRF, Recovery and Resilience Facility).