EU-kommissionens alternativ för att dämpa de höga energipriserna

Som en snabb uppföljning av meddelandet om REPowerEU och Versaillesförklaringen har kommissionen i dag presenterat idéer om gemensamma europeiska åtgärder i syfte att hantera de underliggande orsakerna till problemen på gasmarknaden och säkra försörjningstrygghet till överkomliga priser inför nästa vinter och därefter. EU-ledarna kommer att ha fortsatta samtal om alternativen vid Europeiska rådets möte i veckan.

– Det är turbulent på de globala och europeiska energimarknaderna, särskilt efter Rysslands invasion av Ukraina, säger energikommissionär Kadri Simson. Europa måste vidta snabba åtgärder för att säkra vår energiförsörjning inför nästa vinter, och för att minska trycket på invånare och företag med höga energikostnader. Dagens förslag är ytterligare ett steg framåt i vårt intensiva arbete inom detta område.

Kommissionen presenterar i dag ett lagförslag, som innehåller krav om gaslagringsnivåer på minst 80 % inför nästa vinter för att trygga energiförsörjningen. Nivån ska därefter öka till 90 % de kommande åren. För att hantera fortsatt höga energipriser har kommissionen också antagit ett meddelande som fastställer alternativ för marknadsintervention på europeisk och nationell nivå, med en bedömning av alternativens för- och nackdelar.

EU:s partnerskap med tredjeländer för att gemensamt köpa in naturgas och vätgas kan förbättra resiliensen och sänka priserna. Kommissionen är redo att skapa en arbetsgrupp för gemensamma gasinköp på EU-nivå. Genom att samordna efterfrågan kan arbetsgruppen främja och stärka EU:s internationella kontakter med leverantörer för att säkra förmånlig import inför nästa vinter. Arbetsgruppen kan få stöd av medlemsländernas företrädare i en styrelse. En gemensam förhandlingsgrupp som leds av kommissionen kan förhandla med gasleverantörer, och också förbereda framtida energipartnerskap med viktiga leverantörer (av naturgas, även kondenserad sådan, och annan gas). Den kan dra lärdom av erfarenheterna från covid-19-pandemin, där EU-omfattande åtgärder var avgörande för att garantera tillräckliga vaccinleveranser till alla. 

Lagförslag för att trygga vinterns gaslagring

Kommissionen har påskyndat sitt arbete sedan toppmötet i Versailles och lade i dag fram ett lagförslag som kräver att medlemsländerna säkrar att deras underjordiska gaslagring är fylld till minst 80 % av sin kapacitet senast den 1 november 2022. Fyllnadsgraden ska därefter öka till 90 % under de följande åren, med mellanliggande mål från februari till oktober. Operatörer av lagringsanläggningar bör rapportera fyllnadsnivåerna till nationella myndigheter. Medlemsländerna bör kontrollera fyllnadsnivåerna månadsvis och rapportera till kommissionen.

”Flera alternativ för nödåtgärder för att begränsa effekterna av höga elpriser har också lagts fram av medlemsländerna”

Gaslagringsanläggningar är kritisk infrastruktur för att säkra försörjningstryggheten. En ny obligatorisk certifiering av alla operatör av lagringsanläggningar kommer att förebygga potentiella risker till följd av extern påverkan på kritisk lagringsinfrastruktur. Det innebär att icke-certifierade operatörer måste avsäga sig ägarskapet eller kontrollen över gaslagringsanläggningar i EU. För gaslagringsanläggningar som avvecklar sin verksamhet skulle det dessutom behövas ett godkännande från den nationella tillsynsmyndigheten. För att främja påfyllningen av EU:s gaslagringsanläggningar föreslår kommissionen en rabatt på 100 % på kapacitetsbaserade överföringstariffer vid lagringsanläggningarnas entry- och exitpunkter.

Nödåtgärder – energipriser och gaslager 

Kommissionen har sedan förra sommaren vidtagit åtgärder för att mildra effekterna av höga energipriser på hushåll och företag. För två veckor sedan lovade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att före månadens slut lägga fram konkreta alternativ för att undantagsvis och på kort sikt hantera gasprisernas spridningseffekt på elmarknaden. Kommissionen har lagt fram sitt arbete som underlag till Europeiska rådets möte denna vecka, och offentliggjorde i dag ett meddelande som fastställer dessa alternativ.

Flera alternativ för nödåtgärder för att begränsa effekterna av höga elpriser har också lagts fram av medlemsländerna. Alla alternativ som framförts medför dock kostnader och nackdelar. De kortsiktiga alternativen om elpriset kan i stort delas in i två kategorier:

visual

Som anges i meddelandet finns det inte en enkel lösning för att hantera höga elpriser, med tanke på de olika förhållanden som råder i medlemsländerna utifrån energimix, marknadsutformning och sammanlänkningsnivåer. Kommissionen presenterar för- och nackdelarna med de olika metoderna så att EU-ledarna kan överväga alternativen, och är redo att fortsätta arbetet framåt utifrån vad som är lämpligt. Även om många av alternativen bara hanterar symtomen är det viktigt att hantera de underliggande orsakerna till de rådande höga elpriserna genom gemensamma europeiska åtgärder på gasmarknaden.

Kommissionen kommer i maj att lägga fram den detaljerade planen för REPowerEU och utvärdera alternativ för att optimera utformningen av elmarknaden, och står redo att föreslå en EU-plan för energibesparingar. Kommissionen överväger också att ge vägledning till medlemsländerna om hur de på bästa sätt kan använda riktade landsspecifika undantag inom energiskattedirektivet.

Bakgrund

Kommissionens verktygslåda för energipriser från oktober förra året har hjälpt medlemsländerna att mildra effekterna av höga priser hos utsatta konsumenter, och den förblir en viktig ram för nationella åtgärder. Den 8 mars lade kommissionen fram ytterligare vägledning till medlemsländerna, som bekräftar möjligheten att reglera priserna för slutkonsumenter under exceptionella omständigheter och fastställer hur medlemsländerna kan omfördela höga vinster inom energisektorn och utsläppshandeln till konsumenterna. En ny tillfällig krisram för statligt stöd antogs i dag. Den gör det möjligt att stödja företag som direkt eller indirekt påverkats av de ekonomiska konsekvenserna av kriget i Ukraina, i form av begränsade direkta bidrag, likviditetsstöd och stöd för ökade gas- och elkostnader.

I Versailles enades EU:s ledare den 10–11 mars 2022 om att fasa ut EU:s importberoende av rysk gas, olja och kol så snart som möjligt. Ledarna uppmanade kommissionen att innan slutet av mars lägga fram en plan för att trygga försörjningen och överkomliga energipriser under nästa vinter. Samtidigt lovade EU:s ledare, med utgångspunkt i meddelandet från den 8 mars 2022, att genast ta upp och överväga konkreta alternativ för att ta itu med de stigande energiprisernas inverkan på invånare och företag, särskilt utsatta invånare samt små och medelstora företag, bland annat vid nästa möte i Europeiska rådet den 24–25 mars 2022.