Vattenkraften och vindkraften har producerat mycket el i sommar. Nettoexporten av el ligger i stort sett i linje med förra årets rekordnotering. Så kan det aktuella kraftläget sammanfattas när det gäller elbalansen inför hösten. Viss uppgång i elpriserna syns också.

När vecka 35 summeras och vi har en tredjedel kvar av året har tillrinningen till vattenkraften definitivt kommit förbi hela effekten av årets sena vårflod. Tillrinningen den senaste veckan var under normalvärdet men magasinen ligger ändå på 83,9 procent, vilket är drygt 3 procentenheter över medelvärdet för åren 1960–2019.

Vattnet och vinden har gått starkt
Vattenkraftsproduktionen har varit hög i sommar och ligger hittills i år 13 procent över fjolårets produktion vid samma tidpunkt. Men det är ännu för tidigt att säga om året slutar i ett våtår, det avgörs av höstens nederbörd.

Även vindkraften har producerat starkt och ligger på en ökning med 40 procent jämfört med förra året vid samma tidpunkt. Fortsätter vindarna att blåsa så kan även vindkraftsrekordet för helåret på knappt 20 TWh (terawattimmar = miljarder kilowattimmar) slås. Den senaste 12-månadersperioden visar en produktion på 25 TWh.

Kärnkraften har inte haft samma möjligheter att producera lika mycket som tidigare år, i och med nedläggning av Ringhals 2 och begränsad drift i Ringhals 1. Övrig värmekraft har producerat 20 procent mindre än förra året vid denna tidpunkt.

Nettoexporten av el håller i sig
Nettoexporten är identisk med förra årets nettoexport vid samma tidpunkt och ligger på dryga 18 TWh. Det är för tidigt att sia om det blir ytterligare ett rekord här. Dock gäller att Sverige inte haft nettoimport av el en enda vecka under den senaste 12-månadersperioden.

Priserna har börjat stiga
Med framför allt lägre vattenflöden den sista tiden har elpriserna nu börjat stiga från sommarens rekordlåga nivåer. Det genomsnittliga systempriset på Nord Pool blev under augusti 9 öre/kWh, att jämföra med 3 och 2 öre/kWh för juni respektive juli. Förra veckan landade priset på 17 öre/kWh medan priserna i de fyra svenska elområdena varierade mellan 27 och 45 öre/kWh.

Även priserna på den finansiella elmarknaden har stigit. Såväl för årets sista kvartal som helåret 2021 handlas el till 27 öre/kWh. En av de viktigaste faktorerna för prisbildningen framöver är hur höstfloden utvecklas.