Energimyndigheten har beslutat att ge sammanlagt drygt 63 miljoner kronor till fem projekt inom Forskarskolan Energisystem. Tre av projekten fokuserar på hur bostäder, stadsdelar och städer kan utvecklas och stå bättre rustade för kommande utmaningar. Energimyndigheten vill därmed skapa förutsättningar för bättre planering och beslutsfattande kring hållbara energisystem och klimatneutrala städer.

Mer än halva jordens befolkning, och 85 procent av Sveriges befolkning, bor i städer. Det är därför centralt i omställningsarbetet att städer kan bli anpassade för klimatförändringar och minska sina utsläpp av växthusgaser. EU:s forsknings- och innovationsuppdrag föreslår att det ska finnas 100 klimatneutrala städer i Europa innan år 2030.

Sverige har flera pågående satsningar inom området, exempelvis det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Samtidigt har Sverige som mål att år 2040 ska landets elproduktion vara 100 procent förnybar. Det kräver fortsatt utbyggnad av vindkraft och av elnäten. Övergången innebär både nya möjligheter och utmaningar, och elanvändare förväntas spela en stor roll i denna övergång.

Mot denna bakgrund har Energimyndigheten beslutat att ge drygt 35 miljoner kronor till tre projekt inom Forskarskolan Energisystem som fokuserar på bostäder, stadsdelar och städer.

Projektet “Massive Urban Missions (MUM): Att utveckla och leverera klimatneutrala städer” ska undersöka vad som är kommuners nycklar till framgång i klimatomställningen. Energimyndigheten finansierar projektet med 9 839 931 kronor under perioden 2020–2024.
Projektet “Socio-teknisk ekologi: Energisystem i urbana områden med hög hållbarhetsprofil” ska undersöka energisystemens planering och framväxt i tre stadsdelar. Energimyndigheten finansierar projektet med 15 408 000 kronor under perioden 2020–2024.
Projektet “Nätresiliens – bostäders möjligheter att bidra till ett mer resilient elnät” fokuserar på småhusens roll i att förutse, anpassa sig och snabbt återhämta sig av störningar i elnätet. Energimyndigheten stödjer projektet med 10 477 200 kronor under perioden 2020–2024.
Du hittar mer information om de olika projekten längre ner på sidan. Utöver dessa tre projekt har ytterligare två projekt fått finansiering i årets utlysning i Forskarskolan.

– Med projekten vill vi skapa förutsättningar för bredare och djupare faktabaserade underlag. På så sätt får vi bättre förutsättningar för planering och beslutsfattande kring hållbara energisystem och klimatneutrala städer, säger Viveca Sjöstedt, handläggare på Energimyndigheten.