Energiföretagen vill här kommentera några av Villaägarnas påpekanden i deras slutreplik i Altinget 8e december.“Elnätsföretagen är ovilliga att satsa på nya tekniska lösningar som batteri- eller vätgaslager”

Tvärtom ser vi att nya tekniska lösningar kommer att spela en stor roll i utvecklingen av energisystemet. Vätgas är en framtidsteknik med stor potential, och i likhet med Villaägarna vill Energiföretagen se en svensk vätgasstrategi. Men det är inte primärt elnätsföretagen som kan bygga vätgaslager för att lagra el och minska effektbristen. Det följer av aktörernas olika roller på elmarknaden och vad som är tillåtet för ett elnätsföretag. Vi är emellertid övertygade om att framtidens elmarknad kommer att involvera nya lösningar för lager och flexibilitet som elnätsföretagen kan använda sig av för att bygga både effektiva och samhällsekonomiska elnät. Prissignaler och incitament för den typen av tjänster kan vara en del av detta. Vi vill se en reglering som stimulerar och underlättar detta.

“Att elnätsbolagen tillåts fokusera på sina rättigheter samtidigt som de kan strunta i sina skyldigheter”

Elnätsbolagens verksamhet och skyldigheter regleras tydligt i ellagen och övervakas av en myndighet. Ett företag som ej lever upp till kraven kan förlora sin koncession. Dessutom regleras företagens intäkter genom så kallade intäktsramar. Sedan kommer varje företags egen historik, investeringsbehov, geografiska förutsättningar och ägarkrav att påverka avgiften innanför detta utrymme.

Den här balansen mellan rättigheter och skyldigheter bör avspeglas i den reglering som styr elnätsverksamheten. Vi tror att en dialog mellan berörda aktörer kan bidra till en utveckling i den riktningen och att mål och syfte då kan klargöras på ett tydligt sätt. Den dialog regeringen inlett kan utgöra en sådan grund för regleringens syfte och en utredning, och i förlängningen en utveckling av dagens elnätsreglering.

”Att elnätsföretagen hotat att stämma staten för att kräva en proposition som skulle tillåta dem att ta ut ytterligare 28 miljarder från kunderna”.

Elnätsföretagen hade sedan tidigare ett intäktsutrymme beslutat, där dessa medel ingick, men som ännu inte är nyttjade. Det handlar alltså inte om några ytterligare pengar. Det som nu diskuteras är ett förslag om hur elnätsföretagen fortfarande ska kunna använda pengarna till det de var avsedda för från början– att driva elnätsverksamhet. Krav på investeringar planeras att införas för att det ska tillåtas. Branschen har i det här sammanhanget betonat vikten av att förslaget går igenom för att klara av de utmaningar som samhället står inför. Se tidigare kommentar från oss avseende regeringens förslag och vår beskrivning av händelseförloppet.

Regeringen har bjudit in till en elnätsdialog. Vår förhoppning är att denna skall utmynna i ett konkret arbete med en elnätsreglering för framtiden. En reglering behöver ge tydlighet och långsiktighet för både företag och kunder. Den behöver tydliggöra myndigheternas ansvar och den behöver ge incitament och legala förutsättningar för reinvesteringar i våra befintliga elnät och i ny teknik och nya lösningar för elnäten. Vi hoppas att Villaägarna vill vara med i denna dialog och medverka till att en ny sådan reglering blir möjlig.