– Det är mycket beklagligt att åtskilliga fjärrvärmeföretag nu tvingas återgå till att använda fossil olja under nästa år av kostnadsskäl, säger Erik Thornström, apropå att biooljor för uppvärmning ska skattebeläggas. De borde rimligtvis behandlas i likhet med biooljor för drivmedel, som skattebefrias även fortsättningsvis.

I regeringens budgetproposition föreslås en biooljeskatt införas den 1 januari 2021 som innebär att de idag skattebefriade grödebaserade biooljorna för uppvärmning får full energi- och koldioxidskatt. Den 8 oktober meddelade EU-kommissionen att man godkänt svenska regeringens ansökan om en förlängd energiskattebefrielse under nästa år för motsvarande biodrivmedel för fordon. Detta med tillämpning av samma bestämmelse i EU:s statsstödsregler som regeringen hävdar tvingar Sverige att införa en biooljeskatt för uppvärmningsändamål.

– Regeringen borde utifrån EU-kommissionens positiva besked om förlängd skattebefrielse för biodrivmedel för 2021 nu faktiskt ansöka om en förlängd skattebefrielse för biooljor för uppvärmningsändamål. Med de argument som EU-kommissionen hänvisar till i sitt beslut om biodrivmedel finns en ny praxis att hänvisa till som borde göra det möjligt att skrota biooljeskatteförslaget. Biooljeskatten går stick i stäv mot de klimatpolitiska målen och det är mycket beklagligt att åtskilliga fjärrvärmeföretag nu tvingas återgå till att använda fossil olja under nästa år av kostnadsskäl, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige.

Energiföretagen Sverige ifrågasätter om regeringen verkligen prövat alla möjligheter att undvika införandet av biooljeskatten eftersom frågan formellt heller inte prövats av EU-kommissionen. Det är märkligt att EU-kommissionen ansett sig kunna godkänna en förlängning av skattebefrielsen för biodrivmedel för nästa år med hänvisning till att nuvarande statsstödsriktlinjer för energi och miljö förlängdes i somras med ett år i avvaktan på den översyn av statsstödsreglerna som ska ske under nästa år. Att det så fort motsvarande oljor används för uppvärmningsändamål görs en diametralt annorlunda bedömning av tillämpningen av samma punkt i statsstödsreglerna är mycket inkonsekvent.

Eftersom EU:s statsstödsregler, EU:s energiskattedirektiv och EU:s förnybartdirektiv ska ses över under nästa år är det nu mycket viktigt att regeringen verkligen värnar en fortsatt användning av hållbara biobränslen och att de fullt ut kan skattebefrias även för uppvärmningsändamål. Dagens regler om vilka biooljor som klassas som grödebaserade är heller inte konsekventa då till exempel även metanol omfattas i denna kategori trots att den normalt framställs av skogsråvara. De biooljor som används för uppvärmning i Sverige och som nu föreslås beskattas utgörs också till största delen av inhemska restprodukter från livsmedelsindustrin och klassas som hållbara enligt EU:s hållbarhetskriterier.