Energiföretagen Sverige PRESENTERAR prisstatistiken för fjärrvärme för år 2020. Den visar på låga prisökningar trots höjda bränslepriser och nya skatter.

Statistiken för fjärrvärmepriserna omfattar större flerbostadshus, mindre flerbostadshus och småhus. Medelprisökningen är 1,8 procent för mindre flerfamiljshus, 1,6 procent för större flerfamiljshus och 1,7 procent för småhus. Priserna och prisjusteringar varierar mellan näten eftersom även förutsättningarna skiljer sig åt.

– Generellt har priserna på fjärrvärme varit stabila under flera år nu. Inför detta år har kostnaderna för fjärrvärmeproduktionen ökat generellt. Framför allt har bränslekostnaderna ökat samtidigt som nya missriktade skatter på kraftvärme och avfallsförbränning införts. Trots prishöjningarna så står sig fjärrvärmen väl i konkurrensen på värmemarknaden, konstaterar Daniel Lundqvist, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla, på Energiföretagen Sverige.

Prisändringar 2020
Mellan 2019 och 2020 ökade de genomsnittliga fjärrvärmepriserna för olika huskategorier med 1,6 till 1,8 procent. Flera av de nät där priset höjts med mer än genomsnittet finns främst bland fjärrvärmenät med riktigt låga priser.] Prishöjningarna i de nät som ingår i Prisdialogen är generellt helt i linje med prognoser från tidigare år.

För större flerfamiljshus är genomsnittspriset per nät nu 844,90 kr per megawattimme, att jämföra med 831,60 kr/MWh 2019, en höjning på 1,6 procent.

För mindre flerfamiljshus (Nils Holgersson-hus) är medelpriset år 2020 omkring 1,8 procent högre: 867,50 kr/MWh (851,60 kr, år 2019).

Småhus har oftast ett högre pris, bland annat för att det är betydligt färre kunder per meter ledning. År 2020 är medelpriset per nät för småhus 917,20 kr/MWh (904,40 kr, år 2019). Prishöjningen för denna kategori landar i genomsnitt på 1,7 procent.

Lokala förutsättningar påverkar priset
Varje fjärrvärmenät har sina lokala förutsättningar. Det som påverkar är bland annat antal kunder, tillgång till bränsle, ägarnas avkastningskrav, om det finns kraftvärmeproduktion, vem som äger fjärrvärmecentralen och olika geografiska förhållanden. Det betyder att priserna kan vara olika, även om näten ligger geografiskt nära varandra. Prisspannet mellan lägsta och högsta pris är stort. Lägsta pris är för samtliga huskategorier nästan hälften av högsta pris.