Pernilla Winnhed, vd och Ingela Lindqvist, jurist, skriver idag på Second Opinion med anledning av Energiföretagens remissvar till Vattenverksamhetsutredningen nu lämnats in.

Energiföretagen lämnar idag sitt remissvar till vattenförvaltningsutredningens betänkande. Utredningen har gjort ett gediget arbete och presenterar flera väl genomtänkta förslag. Vi anser framför allt utredningens förslag till ökat politiskt inflytande över vattenfrågorna bör genomföras eftersom det kommer att skapa en mer effektiv och modern styrning av vattenfrågorna, där svensk vattenkraft ingår.

Vi delar utredningens uppfattning att frågor kopplat till vatten i högre utsträckning måste behandlas utifrån ett helhetsperspektiv. Vattenförvaltningen måste i högre grad underlätta och skapa förutsättningar för viktiga avvägningar mellan både lokala och globala miljö- och klimatintressen liksom andra samhällsintressen. Den viktigaste förändringen som vattenförvaltningsutredningen föreslår är därför att politiken ges en mer framskjuten ställning.

Bristande politisk förankring riskerar att försvåra måluppfyllelsen av andra miljö- och samhällsmål, såsom de klimatpolitiska målen. Osäkerhet gällande den långsiktiga inriktningen och övergripande mål hämmar effektiviteten i hela vattenförvaltningen och därmed även takten i miljöarbetet.

En viktig del i vattenförvaltningsarbetet är att sätta så kallade miljökvalitetsnormer. Dessa anger vilken kvalitet en vattenförekomst ska ha nått vid en viss tidpunkt. Normerna är bindande och gäller skarpt i enskilda juridiska prövningar av vattenverksamheter, vad gäller till exempel möjligheten att modernisera eller effektivisera ett vattenkraftverk.

Miljökvalitetsnormer är också resultatet av svåra avvägningar utan enkla svar. Naturmiljö ställs emot globala klimatmål, vid till exempel skogsbruk och förnybar elproduktion. Därför är det av största vikt att utformningen av dessa normer görs korrekt och i enlighet med de nationella mål vår regering och riksdag beslutat om.

I dagsläget saknas dock en ändamålsenlig process för politiskt inflytande över vattenförvaltningens inriktning. Den politiska styrning som idag sker genom regeringsprövning av åtgärdsprogram är inte tillräcklig, inte minst mot bakgrund av att den sker först i slutet av varje förvaltningscykel. En politiskt styrd avvägning mellan olika intressen måste få genomslag redan vid beslut om målsättningen, det vill säga vid beslutande av miljökvalitetsnormer.

Genom att stärka den politiska förankringen i vattenförvaltningen så ökar förutsättningarna till samsyn kring vattenförvaltningens övergripande mål, vi når ökad legitimitet i hela vattenförvaltningen, vilket i sin tur leder till en ökad åtgärdstakt. Vi ökar samtidigt möjligheterna att vattenförvaltningen bidrar till att Sverige når de av riksdag och regering uppsatta klimatpolitiska målen.

Läs hela Energiföretagens remissvar till utredningen En utvecklad vattenförvaltning.

Kontaktperson: Ingela Lindqvist, jurist

Telefon: 08-677 25 01

E-post: ingela.lindqvist@energiforetagen.se