Idag, den 3 februari, överlämnar Fossilfritt Sverige rapporten "Strategi för fossilfri konkurrenskraft" till regeringen. Kraftringen är en av de företag och organisationer som står bakom rapporten. Bild: Fossilfritt Sverige.

Idag, den 3 februari, överlämnar Fossilfritt Sverige rapporten ”Strategi för fossilfri konkurrenskraft” till regeringen. Kraftringen är en av de företag och organisationer som står bakom rapporten. Bild: Fossilfritt Sverige.

Idag överlämnar Fossilfritt Sverige rapporten ”Strategi för fossilfri konkurrenskraft – effektiv användning av energi och effekt” till regeringen. Rapporten visar att elpriserna i södra Sverige kan sänkas med nästan 40 procent nästa vinter om användningen av energi i Sverige minskar med tio procent. Kraftringen är ett av de 29 företag och organisationer som står bakom Fossilfritt Sveriges rapport.
– Energieffektivisering är den åtgärd som har störst potential att underlätta för hushållens och företagens ekonomi redan nu, säger Sezgin Kadir, vd och koncernchef för Kraftringen. Det ger oss dessutom fördelar som minskad klimatpåverkan och ökad konkurrenskraft för svensk industri.
Under 2022 visade inte minst hushållen i södra Sverige att det fanns möjlighet att hjälpa till med märkbart minskad förbrukning. För att fortsätta omställningen till det fossilfria samhället är det viktigt att arbetet med energieffektiviseringar, inte minst med att frigöra eleffekt, fortsätter. Det görs snabbast genom att använda energi mer effektivt inom industri och fastigheter.
Den rapport som tagits fram av Fossilfritt Sverige i dialog med industri, akademi och intresseorganisationer visar hur en mer effektiv användning av energi och effekt bidrar till att:
Dämpa energipriserna.
Öka Sveriges självförsörjningsgrad av energi.
Öka takten i omställningen till ett fossilfritt välfärdsland.
Stärka motståndskraften inför framtida kriser.
Underlätta genomförandet av de 22 färdplaner som näringslivet tagit fram för att stärka industrins konkurrenskraft genom fossilfrihet.
– Som undertecknande deltagare i rapporten åtar vi på Kraftringen oss att själva aktivt delta i arbetet med energieffektivisering i tre ambitiösa mål, säger Sezgin Kadir, vd och koncernchef på Kraftringen.
Vi åtar oss att till 2030 renovera vårt byggnadsbestånd och höja energiprestandan enligt följande:
Kraftringen har målsättningen att till 2025 minska energianvändningen inom våra fastigheter genom att minska värmeanvändningen med 30 procent och minska elanvändningen med 20 procent i förhållande till referensår 2021.
Vi åtar oss att till 2030 ha en mer effektiv energianvändning i våra verksamheter:
Kraftringen har målsättningen att andelen återvunnen restvärme i fjärrvärmenätet ska motsvara 200 GWh 2030. (Utfall 2021: 37 GWh).

Vi åtar oss att aktivt informera och dela erfarenheter för att öka incitamenten för energieffektivisering och flexibilitet hos våra leverantörer, kunder och andra affärskontakter samt inom den egna organisationen:
Kraftringen har målsättningen att mellan 2022 och 2030 minska energianvändningen med minst 10 procent hos de BRF:er och fastighetsägare som ingår i vår värmemarknad.

Rapporten ”Strategi för fossilfri konkurrenskraft – effektiv användning av energi och effekt” överlämnas i dag, 3 februari 2023, till regeringen och finns att läsa i sin helhet på Fossilfritt Sveriges webbplats. Den visar att den totala energianvändningen i Sverige kan minska med nästan en tiondel redan till 2030 om rapportens förslag på politiska styrmedel genomförs.