Mellan 2014 och 2018 har lägenheterna i Sverige minskat sin energianvändning med 8,6 procent, vilket motsvarar cirka 1,2 megawattimme per lägenhet. Det visar Swedisols energieffektiviseringsindex som baseras på uppgifter från Sveriges kommuner.

– För att klara Sveriges klimatmål på ett kostnadsoptimalt sätt krävs att alla resurser används effektivt, och då är energieffektivisering av byggnadsbeståndet en hörnpelare. I nuläget energieffektiviseras bostäder i för låg takt för att frigöra tillräckligt med energi till transport- och industrisektorn. Det riskerar att resultera i att våra förnybara källor inte klarar av att täcka vår ökande elkonsumtion, säger Mats Björs, vd för Swedisol.

Sveriges klimat- och energimål innebär att vi ska ha 50 procent effektivare energianvändning till 2030 än 2005 i förhållande till BNP, att hela Sveriges elproduktion ska vara förnybar år 2040 och att klimatpåverkande nettoutsläpp ska vara nere på noll senast 2045. Energimyndigheten konstaterar att vi inte kommer att nå målet om 50 procent effektivare energianvändning till 2030. Samtidigt visar en färsk rapport från Swedisol att svenska fastighetsägare uppskattar att omkring 700 000 lägenheter behöver energieffektiviseras.

– Regeringskansliet och Boverket måste våga tänka större och mer innovativt. I dagsläget finns det i princip inga skarpa ekonomiska eller politiska styrmedel för att energieffektivisera det befintliga fastighetsbeståndet. Det är dags att ge fastighetsägarna incitament att energirenovera, säger Mats Björs.

Energianvändningen i enfamiljshus, flerbostadshus och lokaler står för drygt 20 procent av Sveriges totala energianvändning, det vill säga cirka 85 TWh. Av det står flerbostadshusen för cirka 30 TWh. Ju mer energieffektivt byggnadsbeståndet är, desto mer förnybar energi finns tillgänglig till annat, vilket underlättar klimatomställningen.