2019 blev ett bra år för elbolaget Bixia som trots en något minskad omsättning lyckades öka resultatet med 15,6 miljoner kronor. Den något minskade omsättningen är en följd av att elpriset var lägre under 2019 än 2018. Enligt Bixia har den ökade klimatmedvetenheten väckt energifrågan hos allmänheten, vilket gynnat elbolaget som länge jobbat för att få in mer närproducerad, förnybar el i energisystemet. 

Eftersom Bixia ägs av sex kommunala energibolag går stor del av vinsten tillbaka till kommunerna. 

– 2019 var året då den globala klimatrörelsen flyttade ut på gatorna och klimatdebatten spred sig till middagsborden. Det har också gjort att energifrågan, som är avgörande om vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen, har väckts till liv. Något som gynnat oss, då allt fler kunder har valt närproducerad förnybar el. Men konkurrensen på elmarknaden är fortfarande hård och marginalerna är knappa, säger Pär Kaller, vd på Bixia. 

Stor ökning av lokala producenter
Bixia har under många år köpt in stor del av sin el direkt från lokala producenter av sol- vind- och vattenkraft. Många av producenterna är bönder, som vid sidan av sin matproduktion, har satt upp ett vindkraftverk eller solceller och som säljer den el de inte använder själva genom Bixia. Det kan också vara någon som köpt en gammal kvarn med ett vattenkraftverk som de rustat upp och börjat producera vattenkraft. Idag kommer mer än hälften av den el som säljs direkt från de drygt 2000 producenterna. 

”konkurrensen på elmarknaden är fortfarande hård och marginalerna är knappa, säger Pär Kaller, vd på Bixia.”

– Under 2019 skrev vi avtal med över 600 nya producenter, som valt att sälja sin el genom Bixia. Det är något vi är mycket stolta över eftersom producenterna är hjärtat i vår verksamhet. Ju fler som väljer att producera sin egen el, desto mer förnybart kommer in i systemet och pressar bort den smutsiga elen, säger Pär Kaller.

Nöjda kunder
Under det gångna året har Bixia fått flera kvitton på en ökad kundnöjdhet. Dels visade Yougovs Brandindex, som mäter i vilken grad kunderna rekommenderar varumärket till sina vänner, att Bixia var det varumärke som ökat mest det senaste året. Dels ökade Bixia sin kundnöjdhet bland privatpersoner dubbelt så mycket som branschen i snitt i den senaste SKI-undersökningen.

– Nöjda kunder är förstås en förutsättning för alla som verkar på en öppen marknad. Elmarknaden är fortfarande en tuff marknad där marginalerna är knappa och konkurrensen stenhård. Att lyckas få kunder att göra aktiva elval är inte det lättaste. Där har vi fortfarande ett stort jobb framför oss. Men tack vare den ökade kundnöjdheten och ett stort fokus på försäljning och kundservice har vi lyckats öka vår försäljning både på privat- och företagssidan, säger Pär Kaller. 

Samarbeten – nyckel till framgång
Den satsning på strategiska samarbeten som Bixia inledde under 2018, då elbolaget tecknade ett samarbetsavtal med ICA har fortsatt. Under 2019 har ytterligare två samarbetsavtal tecknats, med bostadsfastighetsbolaget Heimstaden och med det allmännyttiga bostadsbolaget Örebrobostäder. 

– Dessa samarbeten är en win-win, där de kan erbjuda sina kunder närproducerad förnybar el till ett förmånligt pris samtidigt som vi ges möjlighet att öka vår kundbas. I den nya plattformsekonomin som växer sig allt starkare är samarbeten mellan olika aktörer en nyckel till framgång, säger Pär Kaller. 

Två affärsenheter
Under det gångna året har Bixias ledning arbetat fram en ny affärsstrategi för att stå väl rustade inför framtiden. Bland annat handlar det om att ta tillvara på digitaliseringens fördelar, förbättra erbjudandet, öka kundnyttan och prioritera företagets kompetenser till rätt kund. 

– Det har också lett till att vi nu organiserar oss i två affärsenheter, en enhet som jobbar med storföretag, krafthandel och producenter och en annan som fokuserar på privatkunder, mindre och medelstora företag och strategiska samarbeten, säger Pär Kaller.