Willy Lund, Elsäkerhetsansvarig

Elsäkerhet är ett viktigt område för energibranschen. Svenska kraftnät ansvarar för elsäkerheten i transmissionsnätets anläggningsdelar. Målet är att inga olycksfall orsakade av el ska ske på eller invid affärsverkets anläggningar. Möt Willy Lund, ny elsäkerhetsansvarig på Svenska kraftnät och ta del av hans och branschens viktiga och utmanande arbete på området.

Att ha ett fullgott elsäkerhetsarbete syftar i första hand till att skydda tredje man, det vill säga allmänheten, mot att skadas av och vid anläggningar. Att inte ha full kontroll över sitt elsäkerhetsarbete kan få förödande konsekvenser. Finns det brister som man som ansvarig inte åtgärdat och tredje man lider skada kan man som innehavare av anläggningen ställas till svars för detta i domstol i enlighet med elsäkerhetslagen.

Lagar och föreskrifter sätter ramar
Elsäkerhetsverket utövar tillsyn inom elsäkerhetsområdet mot branschen och lagar och föreskrifter sätter ramar för hur starkströmsanläggningar ska vara utförda för att säkerställa att människor och egendom inte skadas. Därtill ska anläggningsägaren utöva egen tillsyn av sina elanläggningar för att säkerställa elsäkerheten.

– Alla aktörer i elbranschen har eget ansvar för att säkerheten vid deras respektive anläggningar och ledningar följer lagar och förordningar. Men utöver det behöver vi växla upp branschsamverkan, via exempelvis EBR (ElBranschens Riktlinjer) och ta fram fler branschgemensamma riktlinjer så att respektive elnätsägare kan genomföra arbetet effektivt och på likartat sätt. Då kan vi öka framdriften och bli effektivare i vårt elsäkerhetsarbete, säger Willy Lund, nytillträdd elsäkerhetsansvarig på Svenska kraftnät.

Informera och kommunicera
Det finns många intressenter runt Svenska kraftnäts anläggningar som är påverkade på ett eller annat sätt av att anläggningen finns just i deras närområde.

I elsäkerhetsarbetet handlar mycket om att informera och kommunicera på ett enkelt och överskådligt sätt. Det innebär bl.a. att ge tydlig information om säkerhet till blåljuspersonal, jord- och skogsbruk och infrastrukturarbeten som kan komma att utföra någon form av insats i ledningsgata eller på stationsområde som tillhör Svenska kraftnät. Liknande regler finns för allmänheten vid kraftledningar och för byggnationer vid kabel och kraftledning.

– I det dagliga arbetet med elsäkerhet gör vi bedömningar av både stora och små risker för människor, djur och miljö. Det är mellan varven en utmaning där vi gör avvägningar mellan driftsäkerhet och elsäkerhet, men det är viktigt att vi som myndighet följer den lagstiftning som finns inom elsäkerhet. Det har vi en skyldighet att göra, säger Willy Lund.

Svenska kraftnät ställer utökade krav
– Vi stöttar och stödjer Svenska kraftnäts verksamhet och besvarar även förfrågningar i samhällsplaneringsärenden från kommuner och andra intressenter. Våra svar och rekommendationer på inkommande ansökningar måste vara supertydliga, då avvägning av risker måste vara kommunikativt begripliga, säger Willy Lund.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter är ett ramverk, vilket innebär att ägare av en anläggning kan ställa högre krav än vad som anges i föreskrifterna. Svenska kraftnät ställer utökade krav då det svenska transmissionsnätet är en samhällsviktig infrastruktur och störningar kan ge omfattande konsekvenser för det övriga samhället.

– Vi gör det för att slå vakt om säkerheten för de människor som lever, bor eller verkar nära våra anläggningar och våra utökade krav gäller såväl vår egen verksamhet som verksamheter och aktörer som kan påverka/påverkas av våra anläggningar, säger Willy Lund.

Uppdatering av föreskrifter
Elsäkerhetsverket har initierat en uppdatering av ett antal föreskrifter. Inför det arbetet genomfördes en förstudie vars resultat nu ligger till grund för det kommande arbetet med uppdateringarna. Branschens experter deltar med råd och inspel till nytta för de olika föreskrifterna.

– I vårt arbete utgår vi från Elsäkerhetsverkets regelverk. Vi hänvisar till dem när vi lämnar svar till de aktörer som gentemot oss ansöker om tillstånd för olika åtgärder som påverkar våra anläggningar och ledningar. Så det är viktigt att föreskrifterna är uppdaterade och stödjer dagens teknik. Det är också bra att vi får vara del av referensgrupper och bidra med våra ståndpunkter i form av behov, inriktning och stöd och med synpunkter på hur det ska implementeras i föreskrifterna som nu ska uppdateras, säger Willy Lund.

Vikten av att utbilda
En viktig del i arbetet med elsäkerhet är att utbilda Svenska kraftnäts medarbetare. Ett 15-tal klasser per år får kunskap om hur man ska tolka och tillämpa de anvisningar och tekniska riktlinjer för elsäkerhet som ska användas vid arbeten vid våra anläggningar och ledningar.

– Material som dagligdags ska användas är ofta väldigt tekniskt detaljerade Det är oerhört viktigt att på ett pedagogiskt sätt förklara olika fenomen så berörda medarbetare förstår, säger Willy Lund och menar att en arbetsgivare för sina medarbetare är skyldig att medvetandegöra vilka konsekvenser som kan ske på grund av att man inte har med sig rätt förutsättningar och kunskap för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt.

Svenska kraftnät har en nollvision när det gäller allvarliga olyckor, både vad gäller arbetsmiljö och miljö. Säkerhet finns med som en mycket viktig del av verksamheten och det systematiska arbetet omfattar både myndighetens, leverantörers och underentreprenörers arbete.