– Elnätskapaciteten i Göteborgsregionen måste framtidssäkras. Om vi inte agerar nu kommer den nödvändiga omställningen av transportsektorn och industrin, liksom framtidsinvesteringar i till exempel vätgas att bli omöjliga att genomföra.

Det säger Göteborg Energis VD, Alf Engqvist, som i dag, måndagen den 15 mars, träffar näringsminister Ibrahim Baylan. På mötet, som anordnas av Västsvenska Handelskammaren, presenterar Göteborg Energi ett konkret förslag för att säkra elnätskapaciteten regionen.

– Stamnätsägaren Svenska Kraftnäts bedömning är att kapacitetsläget i väst är gult/grönt. Vi delar inte den bedömningen. Vår bedömning är att det är rött. Tas inte beslut om nödvändiga investeringar i elnätet är det en överhängande risk att framtidsinvesteringar i industrin hamnar på andra ställen är i göteborgsregionen. Och då är alternativet oftast inte på andra ställen i Sverige utan utanför Sveriges gränser. Med vårt förslag kan elnätskapaciteten i regionen fördubblas, säger Alf Engqvist.

Konkret innebär förslaget att en ny 18 kilometer lång 400 kV-stamnätsledning byggs mellan Ingelkärr i Älvängen och Hisingen. Detta skulle ge Göteborgsregionen en effektökning på 1 GW, vilket motsvarar en fördubbling av dagens kapacitet. Den uppskattade kostnaden för projektet beräknas till cirka tre miljarder kronor vilket motsvarar fem procent av Svenska Kraftnäts föreslagna investeringar för perioden 2020-2029.

– Om det här förslaget genomförs har vi säkrat kapaciteten för lång tid framåt och den förnybara omställningen inom petrokemi, sjöfart och fordonsindustri i Göteborg kan fortsätta. Det är viktigt att agera medan det fortfarande finns tid. Vi vill inte hamna i ett läge där nödvändiga satsningar inte kan genomföras på grund av kapacitetsbrist vilket vi har sett i andra regioner. Vi hoppas på en konstruktiv dialog med berörda parter för att gemensamt komma vidare i processen, säger Alf Engqvist.