Den stora efterfrågan på Ellevios gröna obligation har medfört att Ellevio, på investerarnas efterfrågan, utökat obligationen så den nu uppgår till 2 miljarder. Det nya beloppet kommer att öronmärkas för investeringar i elnätet för att möjliggöra anslutning av ny vindkraftsproduktion i Sverige.

Det har varit stor efterfrågan på Ellevios gröna obligation efter emissionen i juni. Därför har man efter förfrågan från investerare utökat emissionen med 350 miljoner kronor (från 1 650 MSEK till 2 000 MSEK).

Finansieringen kommer att öronmärkas mot vindkraftsprojektet Åndberg utanför Lillhärdal i Härjedalen och den nya stamstationen som Ellevio bygger för att föra ut den förnybara kraften på elnätet. Vindparken, kommer när den står färdigbyggd vara en av de största i landet och producera el som motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för cirka 160 000 bostäder. Andelen vindkraft växer kraftigt i Sverige och står numer för en betydande del av landets elförsörjning. Det finns ett politiskt mål om att Sverige ska ha en 100 procent förnybar elproduktion till år 2040, vilket gör att vindkraftens betydelse sannolikt bara kommer att öka under de kommande åren.

– Vi på Ellevio har en avgörande roll för att Sverige ska nå klimatmålen. I takt med att samhället elektrifieras allt mer och fler vindparker etableras ökar vikten av att vi har en väl fungerande, kapacitetsmässigt anpassad elinfrastruktur som möjliggör det samhälle vi vill bygga, säger Per Selldén, vindkraftsansvarig hos Ellevio.

– Vi ser en stark efterfrågan för Ellevios gröna obligationer. Det finns en god förståelse bland investerare om elnätens betydelse för energiomställningen och att denna typ av investeringar bidrar till att nå de klimatmål som Sverige satt upp. Det är mycket glädjande att investerarkollektivet vill vara med och stödja Ellevio i detta viktiga arbete, säger Jan Seveborg, finanschef.