Johan Lindehag VD på Ellevio

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Elleviokoncernen, genom Ellevio Holding 1 AB[1] (”Ellevio”) med dotterbolag (”Elleviokoncernen”), offentliggör härmed ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Dala Energi AB (publ)[2] (”Dala Energi” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga aktier i Dala Energi till Ellevio för 90 kronor per aktie (”Erbjudandet”) vilket motsvarar en premie om 86,5 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 48,3 kronor för aktierna under de 90 senaste handelsdagarna. Aktierna i Dala Energi är noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Sammanfattning av Erbjudandet

  • Ellevio erbjuder 90 kronor kontant per aktie (”Erbjudandevederlaget”) i Dala Energi. Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på samtliga 24 771 656 aktier i Dala Energi uppgår till cirka 2 229 miljoner kronor.
  • Priset som erbjuds för aktierna innebär en premie om 75,8 procent i förhållande till stängningskursen för aktierna den 28 mars 2024 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet), en premie om 84,3 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för aktierna under de 30 senaste handelsdagarna som avslutades den 28 mars 2024 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet) och en premie om 86,5 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för aktierna under de 90 senaste handelsdagarna som avslutades den 28 mars 2024 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet).
  • Dala Energis största privata aktieägare Antap Capital AB, som innehar 883 087 aktier i Dala Energi, motsvarande cirka 3,56 procent av aktierna och rösterna, har uttalat sitt stöd för och ställer sig positiva till Erbjudandet.
  • Acceptfristen för Erbjudandet beräknas starta den 5 april 2024 och avslutas den 28 juni 2024.

Johan Lindehag, vd och koncernchef för Ellevio AB (publ), kommenterar:

”Vi på Ellevio har en lång historia som ägare, förvaltare och operatör av elnät i Sverige, och vi är mycket glada över att kunna presentera ett attraktivt erbjudande till alla aktieägare i Dala Energi. Vi har sedan tidigare en stark förankring i Dalarna och med Ellevio som ägare kommer Dala Energis verksamhet att kunna fortsätta att utvecklas till gagn för både kunder, medarbetare, lokalsamhället och regionen i stort.”