Regeringen har i en proposition lagt fram förslag till hur elcertifikatsystemet ska avslutas. Propositionen innehåller förslag på hur den svenska stoppmekanismen bör utformas. Regeringen föreslår också att riksdagen godkänner det ändringsavtal som träffats mellan Sveriges regering och Norges regering om en gemensam marknad för elcertifikat. Regeringen ger också Energimyndigheten i uppdrag att följa och redovisa utbyggnadstakten av förnybar el den närmaste tiden.

Sverige och Norge har en gemensam elcertifikatmarknad sedan 2012. I propositionen föreslås ändringar som innebär ett slutår för elcertifikatssystemet 2035 och att anläggningar som tagits i drift efter utgången av 2021 inte får tilldelas elcertifikat (stoppdatum).

Förslaget om att elcertifikatssystemet ska stängas vid utgången av 2035 innebär att den nuvarande annulleringsförpliktelsen (kvotkurvan), som sträcker sig fram till och med 2045, måste komprimeras och efterfrågan på elcertifikat tidigareläggas. Därför föreslås även nya grundtermer för beräkning av kvotplikten.

Det gemensamma målet med Norge inom elcertifikatsystemet om 46,4 TWh ny förnybar elproduktion till 2030 bedöms nås inom närtid. Det är dock avgörande att det har kommit in tillräckligt med ny förnybar elproduktion i systemet innan stoppdatumet träder i kraft. Annars bör datumet flyttas fram.

Energimyndigheten får därför i uppdrag att följa utbyggnadstakten av förnybar el. I uppdraget ingår att månadsvis, fram till utgången av mars 2021, redovisa uppgifter om nya anläggningar som godkänts in i systemet. Energimyndigheten ska i relevanta delar samarbeta med ansvarig myndighet i Norge.