Ödrift är en viktig del av elberedskapen för att säkra samhällets behov av el även vid en kris. I juli 2020 undertecknade Lotta Medelius-Bredhe ett beslut som innebär att Svenska kraftnät under en tolvårsperiod ersätter kostnader om högst 87 miljoner kronor per år i ett antal anläggningar i Stockholm.

– Svenska kraftnät är elberedskapsmyndighet och ansvarar för att säkra elförsörjningen även i händelse av kris. Utifrån totalförsvarsperspektiv är det av största vikt att ödriftsförmåga säkerställs i Stockholm, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör Svenska kraftnät.

Det säkerhetspolitiska läget och Sveriges återupptagna arbete med totalförsvar gör att Svenska kraftnät måste ställa om arbetet för att hantera en ny hotbild och öka takten för att säkra Sveriges elberedskap. Svenska kraftnät ersätter kostnader i andras anläggningar för att säkerhetsställa ödrift. Kostnaden för dessa förändringar tas från anslag för elberedskapsåtgärder.

– När vi fick in en anmälan från Stockholm Exergi att de planerade att lägga ner eller rusta upp anläggningar som redan var identifierade av oss som viktiga att användas för ödrift, agerade vi, säger Lotta Medelius-Bredhe.

Elberedskapsåtgärderna som krävs för att Stockholms Exergis anläggning ska kunna bidra med ödriftsförmåga är omfattande. Svenska kraftnät gjorde därför hemställan till regeringen om utökad bemyndiganderam som sträcker sig längre än ett år. Förutom detta reserverade Svenska kraftnät anslagsmedel för elberedskapsåtgärder i den befintliga anslagsbudgeten för 2020.

Hemställan gjordes i samband med att Stockholm Exergis styrelse skulle besluta om nedläggning eller upprustning av anläggningarna. Om inte Svenska kraftnät gjort hemställan då, hade anläggningarnas förmåga att bidra till ödrift med hög sannolikhet gått förlorad.

Beslut har fattats av regeringen att godkänna utökad bemyndiganderam. Svenska kraftnät har därefter fattat beslut om medel för elberedskapsåtgärder i Stockholms Exergis anläggning.

– I min roll som myndighetschef är det jag som fattar beslut om elberedskapsåtgärder i den här storleksordningen, säger Lotta Medelius-Bredhe.

Handläggare på Svenska kraftnät har framfört synpunkter på hur handläggning och beslut har genomförts. Handläggarna har efter beslutet uppskattat kostnaden till ett lägre belopp.

– Beslutet är juridiskt korrekt, men jag ser att processen för att ta fram kostnadsberäkning för elberedskapsåtgärder inte var tillräckligt definierad och att dialogen med medarbetarna kunde ha varit bättre. Det ändrar dock inte att anläggningar behövs för ödriftsförmåga. Beslutet ger oss ett maxtak på 87 miljoner kronor per år i 12 år. Kostnaden ska verifieras och vårt beslut säkerställer att ersättning betalas ut enbart vid uppfyllda villkor för elberedskapsåtgärder för att skapa ödriftsförmåga i Stockholm, säger Lotta Medelius-Bredhe.

Om kraven inte uppfylls, ska utbetald ersättning reduceras eller återbetalas. Om kostnaderna blir lägre än maxtaket, 87 miljoner per år, ersätts endast faktisk kostnad.

Ett ändringsbeslut har fattats av Svenska kraftnät för att medel ska kunna betalas ut årligen till Stockholm Exergi även innan hela investeringen är genomförd.