Ägare av mindre produktionsanläggningar ska betala en nätavgift som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el. En reducering av nätavgiften för småskaliga produktionsanläggningar innebär i praktiken att kostnaden skjuts över på andra nätkunder. Det är inte förenligt med EU:s elmarknadsförordning, som har företräde framför nationella bestämmelser.

I ellagen (4 kap. 37 §) anges att ägare av en produktionsanläggning, till exempel en solcellsanläggning, som producerar mindre än 1 500 kW ska få en reducerad nätavgift för att mata in el på nätet. Enligt 4 kap. 38 § ska små anläggningar som uppfyller vissa kriterier befrias helt från nätavgifter för inmatning av el.

Ellagens bestämmelser togs fram och beslutades under 80-talet. Syftet med bestämmelserna var att skydda småskaliga elproducenter, främst vattenkraftsproducenter, som på den tiden inte kunde sälja el till någon annan än det lokala elnätsföretaget. Den problematiken finns inte kvar längre, eftersom en producent kan sälja sin el på marknaden oavsett anläggningsstorlek. Bestämmelserna har dock behållits i ellagen och står nu, enligt Energimarknadsinspektionens (Ei:s) bedömning, i strid med principerna för hur nätavgifter ska utformas enligt elmarknadsförordningen, som ska tillämpas från och med den 1 januari 2020. Förordningen anger i stället i artikel 18 att de avgifter som nätföretag ska ta ut ska spegla de faktiska kostnaderna och tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt.

Solcellsparker gör frågan aktuell

Frågan om reducerad nätavgift enligt ellagens 4 kap. 37 § har nu aktualiserats eftersom det byggs allt fler solcellsparker. För producenter kan det finnas stora summor att spara varje år genom att solceller kopplas ihop till mindre grupper så att effekten per grupp underskrider gränsen 1 500 kW, vilket enligt ellagens bestämmelser om reducerad nätavgift skulle kunna en innebära reducerad nätavgift.

–Enligt elmarknadsförordningen ska varje producent bära sina egna kostnader. Det betyder att den aktör som ger upphov till en kostnad också ska betala för den. Kostnaderna ska inte belasta andra nätanvändare, till exempel i form av högre elnätsavgifter, säger Carl Johan Wallnerström, tillförordnad avdelningschef på Ei.

Elmarknadsförordningen står över ellagen

Eftersom elmarknadsförordningen och ellagen går emot varandra finns det en stor osäkerhet hos många nätägare och producenter om vilka regler som gäller. Elnätsföretagen verkar göra olika bedömningar huruvida nätavgiften ska reduceras eller inte, och Ei får många frågor om just detta.

–Ei:s bedömning är att bestämmelserna i ellagen inte får tillämpas i strid med elmarknadsförordningen. Nätägare ska därför inte längre reducera nätavgiften för småskaliga produktionsanläggningar, säger Carl Johan Wallnerström.

Ei har beslutat om inriktningen som innebär att bestämmelserna om reducerad nätavgift inte får tillämpas. Ei kommer att följa hur nätföretagen tillämpar de aktuella reglerna framöver.

– Uppstår det tvister kan en producent eller ett nätföretag även i fortsättningen vända sig till Ei för prövning av nätavgiften, säger Carl Johan Wallnerström.