elmätare, el, elektrisk

 

Energimarknadsinspektion (Ei) har granskat hur företag erbjuder information till elkunder som har ett timprisavtal. Granskningen visar att fakturorna är svåra att förstå och att det saknas tydlig information om att kunden har ett timprisavtal. Dessutom behövs bättre information om den uppmätta förbrukningen och vad de aktuella elpriserna grundar sig på.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått klagomål från elkunder med timprisavtal som uppger att de inte får tillräcklig information. Granskningen av fem elhandelsföretag under hösten 2022 visar att elkunder har svårt att förstå fakturor för timpris och ett det finns stor förbättringspotential.

− Ju tydligare det är för kunden hur marknadens prissignaler och deras eget beteende påverkar deras kostnader, desto lättare blir det för kunden att förstå hur de kan påverka sina kostnader genom att bli mer flexibla och anpassa sin förbrukning, säger tillsynsansvarig Anneli Ljungkvist på Ei.

Kundvänligare webbinformation och faktura

Resultatet av granskningen visar att elhandelsföretagens fakturor om timpris behöver bli lättare för elkunden att förstå. Ei anser bland annat att det är svårt att förstå att det pris kunden ser på fakturan är ett snittpris av månadens alla timpriser. Det behöver också presenteras hur snittpriset har beräknats och att snittpriset varierar beroende på vilken tid på dygnet kunden har använt sin el och elprisets nivå just då.

Kunden ska kunna förstå och anpassa sin förbrukning efter marknadens prissignaler med hjälp av informationen på elhandelsföretagets webbplats om kundens förbrukning och priser. Det blir svårare när den informationen presenteras på olika sidor och i olika dokument.

På webbplatsen ska kunden få information om

spotpriset timme för timme, som ligger till grund för kundens fakturor
·förbrukningen timme för timme
hur snittpriset har beräknats och en redovisning av kostnaden för varje enskild timme.
Resultat och slutsatser av tillsynen är nu publicerad i promemorian: Granskning av information om priser och förbrukning för timprisavtal (Ei PM2023:02)

Om tillsynen

Enligt ellagen ska elanvändaren få information om den uppmätta förbrukningen och de aktuella elpriser som elanvändarens faktura grundar sig på. Om leveransavtalet förutsätter att mängden överförd el mäts per timme, får informationen göras tillgänglig via elleverantörens webbplats. Fakturan ska då innehålla uppgift om var elanvändaren kan hitta informationen.

Under 2023 kommer Ei ta fram föreskrifter för hur fakturor ska vara utformade. Erfarenheterna från denna granskning kommer ingå i föreskriftsarbetet.