pengar el

 

Energimarknadsinspektionen (Ei) har planerat att göra förändringar i metoden för hur elnätsföretagens intäktsramar beräknas för tillsynsperioden 2024–2027. Nu har Kammarrätten beslutat att Ei inte får begära in de uppgifter som krävs för att genomföra metodbytet.

Ei kommer mot bakgrund av detta inte gå vidare med den planerade ändringen till den kommande tillsynsperioden. Vi avser i stället att tillämpa den modell som använts för innevarande tillsynsperiod även för perioden 2024–2027.

Kammarrätten anser att Ei inte har stöd i nationell lagstiftning för att hämta in de nödvändiga uppgifterna från elnätsföretagen. Ei avser därför fortsätta med metoden som använts för perioden 2020–2023.

— Kammarrättens dom gör att vi inte har förutsättningar att gå vidare med det planerade metodbytet till den kommande tillsynsperioden. Det är olyckligt eftersom vi ser behov av en förbättring av regleringen till nytta för kunderna. Nuvarande modell medför att elnätsföretagen överkompenseras i förhållande till sina faktiska kostnader. Vi ser nu en risk att elnätsföretagen får utrymme att höja sina avgifter mer än vad vi anser är skäligt under kommande fyraårsperiod, säger Tommy Johansson, chef för avdelningen för nätreglering.

Vad som nu gäller för att Ei ska kunna fastställa intäktsramarna för perioden 2024–2027, det vill säga vad elnätsföretagen ska rapportera in och hur tidplanen ser ut, kommer vi att återkomma om inom ett par veckor.

Ei avvaktar resultatet av pågående utredning efter Tysklandsdomen

I september 2021 meddelande EU-domstolen avgörande i den så kallade Tysklandsdomen. Domen innebär bland annat att tillsynsmyndigheternas oberoende och exklusiva befogenheter gentemot lagstiftare och offentliga och privata organ inte får inskränkas. Med anledning av domen initierades en statlig utredning* för att se över den nationella implementeringen av elmarknadsdirektivet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2023.

– Vi hoppas att ett nytt regelverk kommer på plats så snart som möjligt och att detta ger oss utrymme att genomföra de förändringar vi anser nödvändiga för att uppfylla elmarknadsdirektivets syfte. Vi behöver en ändamålsenlig reglering som fungerar långsiktigt. Nu får vi mer tid på oss att föra dialog med berörda aktörer om ytterligare metodförändringar som både ger elanvändare skäliga priser, och elnätsföretagen skälig kostnadstäckning och en rimlig avkastning. Vi avser att fortsätta med den omfattande dialog som vi har med berörda aktörer om elnätsregleringen, säger Tommy Johansson.

Ei har i en tidigare nyhet, den 16 juni, skrivit att man kan lämna synpunkter på den nya metoden. Det gäller inte längre eftersom den nya metoden inte kommer att tillämpas och nyheten har därför tagits bort från ei.se.