Det pratas en hel del om nätutvecklingsplaner. Men vad är det egentligen? Här är en kort beskrivning av nätutvecklingsplaner och den information som Energimarknadsinspektionen (Ei) har i dagsläget.

I det nya elmarknadsdirektivet, som är en del av EU-lagstiftningen Ren energi för alla, finns ett krav på att elnätsföretag ska ta fram nätutvecklingsplaner.

I februari 2020 lämnade Ei en rapport till regeringen med förslag på hur den nya EU-lagstiftningen ska implementeras i svensk rätt (Ren energi inom EU – Ett genomförande av fem rättsakter (Ei R2020:02))

Implementeringen av direktivet behandlas nu hos infrastrukturdepartementet och i dagsläget har Ei ingen information om när kravet på nätutvecklingsplaner kan vara implementerat i ellagen.

Så här säger elmarknadsdirektivet
Kravet på nätutvecklingsplaner följer av artikel 32.3 i elmarknadsdirektivet. Där framgår att utvecklingen av ett distributionssystem ska baseras på en transparent nätutvecklingsplan som elnätsföretag ska offentliggöra minst vartannat år och överlämna till tillsynsmyndigheten.

Syftet med nätutvecklingsplanen är att skapa transparens vad gäller de flexibilitetstjänster som behövs på medellång och lång sikt, och ange planerade investeringar under de kommande 5–10 åren, med särskild tonvikt på den huvudsakliga distributionsinfrastruktur som krävs för att ansluta ny produktionskapacitet och nya förbrukare inklusive laddningsstationer för elfordon.

Nätutvecklingsplanen ska även omfatta användningen av efterfrågeflexibilitet, energieffektivitet, energilagringsanläggningar och andra resurser som elnätsföretag ska använda som ett alternativ till en utbyggnad av systemet.

Ei:s förslag
I februari 2020 lämnade Ei ett förslag på hur kravet i elmarknadsdirektivet ska implementeras. Ei föreslog i rapporten Ei R2020:02 att alla lokalnät och regionnät ska omfattas av skyldigheten att upprätta och offentliggöra sina nätutvecklingsplaner samt lämna dem till Ei. Ei föreslog även att en plan ska lämnas in vartannat år vilket är minimikravet i direktivet. Det närmare innehållet i planen föreslogs regleras i förordnings- eller föreskriftsform.

I rapporten föreslås även att transmissionsnätsföretag ska upprätta en nätutvecklingsplan och lämna in denna vartannat år. För transmissionsnätsföretag finns dock inget krav på offentliggörande i direktivtexten och inte heller i Ei:s förslag. Även för transmissionsnätsföretag föreslogs innehållet i planen regleras i förordnings- eller föreskriftsform.

I rapporten Kapacitetsutmaningen i elnäten (Ei R2020:06) som Ei lämnade till regeringen i oktober 2020 finns också rekommendationer på hur nätutvecklingsplaner kan bidra till att minska kapacitetsbristen elnätet. Där framgår också att kravet att ta fram nätutvecklingsplaner bör införas för alla nätföretag oavsett storlek och att hanteringen av flaskhalsar ska vara en viktig del i planen.

Flera nätföretag och regioner har redan börjat samarbeta för att se vilka behov de har när det gäller att möta den ökade elektrifieringen. Ei har också fått indikationer på att det finns ett stort intresse från både nätföretag och regioner att börja arbete med nätutvecklingsplaner.

Baixar Crack bitrecover thunderbird backup wizard 6 3 crack ativador office 2013  ativador office 2016