Energimarknadsinspektionen (Ei) har fattat beslut om en ny flödesbaserad metod för kapacitetsberäkning för dagen före- och intradagsmarknaderna i kapacitetsberäkningsregion Norden i enlighet med CACM GL*. Likalydande beslut har även fattats av övriga tillsynsmyndigheter i kapacitetsberäkningsregion Norden, det vill säga Forsyningstilsynet (DUR) i Danmark och Energiavirasto (EV) i Finland. Beslutet ersätter den tidigare metoden.

Svenska kraftnät och de övriga nordiska transmissionsnätsoperatörerna lämnade in förslag till ändringar i den gällande kapacitetsberäkningsmetoden till berörda tillsynsmyndigheter i april 2020. Ändringarna avsåg bland annat att anpassa kapacitetsberäkningsmetoden för dagenföre- respektive intradagsmarknaden till kapacitetsberäkningsmetoden för långsiktig kapacitetsberäkning enligt FCA GL** som ACER beslutade om för kapacitetsberäkningsregion Norden under 2019.

Ei och de övriga berörda tillsynsmyndigheterna har kommit överens om att göra vissa justeringar i de nordiska transmissionsnätsoperatörernas förslag. Ändringarna innebär att implementeringsplanen för metoden kompletterats och gjorts mer utförlig. Bland annat måste Svenska kraftnät och övriga transmissionsnätsoperatörer under testfasen, de så kallade parallellkörningarna, rapportera hur metoden fungerar och redovisa detta till tillsynsmyndigheterna och marknadsaktörerna.

Ei och berörda tillsynsmyndigheter har också enats om rutiner och kriterier för hur tillsynsmyndigheterna ska följa upp att metoden fungerar under testfasen innan metoden tas i drift i marknadskopplingen.