elmätare, el, elektrisk

I somras publicerade ACER* en rapport som visar att systemansvariga för överföringssystem inom EU under 2022 inte levt upp till elmarknadsförordningens krav på att minst 70 procent av överföringskapaciteten ska tilldelas marknaden. Eftersom ACER:s rapport avviker från de beräkningar som Energimarknadsinspektionen (Ei) har tagit del av från Svenska kraftnät, kommer Ei att fortsätta granska hur Svenska kraftnät följt 70-procentsregeln.

Hur mycket överföringskapacitet som beräknas och tilldelas för handel på elmarknaden är en viktig fråga, och påverkar marknadsaktörerna och elpriset på grossistmarknaden för el. ACER:s rapport visar att Svenska kraftnät på flera elområdesgränser inte levt upp till 70-procentskravet. Svenska kraftnät har i sin tur uppgett att de under 2022 haft en bättre uppfyllnad av kravet än vad ACER:s rapport visar. Eftersom Ei är den svenska myndighet som kan bedriva tillsyn över denna fråga är det Ei:s uppgift att granska Svenska kraftnät.

Ei kommer att granska varför resultaten skiljer sig åt, och inledningsvis undersöka vilka parameterval och avvägningar som gjorts av Svenska kraftnät respektive ACER. Ei:s uppgift är att se till att Svenska kraftnät efterlever 70-procentsregeln och vi kommer därför ta ställning till om det krävs några åtgärder.