Effektfrågan löser vi bäst tillsammans

Den senaste tidens höga elpriser har väl inte undgått någon? Larmrapporter hörs varje dag, och när du som privatperson eller företagare tittat på din senaste elräkning kanske du inser att du haft dålig koll på din användning. Men vad är problemet och vad kan vi göra åt det?

Till följd av elektrifiering av industri och transporter samt ett ökat elberoende är spelplanen för elförsörjningen i förändring. Men det är inte elbrist som är det största problemet. Vår utmaning är det som kallas effektbrist, dvs när flera användare, inom ett begränsat elnät, vill använda mycket el vid samma tidpunkt. Vi vet, att en trygg och förutsägbar elförsörjning är helt avgörande för samhällets och näringslivets hållbara utveckling, därför kommer effektbrist fortsatt innebära stora utmaningar. Medvetenheten om detta har ökat hos marknaden och många arbetar hårt för att lösa problemen. Men hur kan vi öka takten?

Dialog: att prata och tänka tillsammans för gemensam förståelse
Jag anser att den första åtgärden är en ökad, långsiktig och strukturerad dialog mellan nätägare, näringsliv samt de regionala och nationella intressenterna i syfte att skapa förståelse för varandras utmaningar. Näringslivet behöver förstå helheten och komplexiteten runt el- och effektfrågorna samt förse nätägarna med information inför kommande nätinvesteringsbeslut.

Enskilda företags energi- och effekteffektivisering gör tillsammans stor skillnad
Den andra viktiga åtgärden är att hjälpa näringslivet att förstå sitt eget energisystem. Med rätt kunskap kan de sänka eller flytta sina effekttoppar genom att effektivisera, ta bort onödig användning eller välja andra energikällor till värme och kyla. Om företag, anslutna till samma lokalnät, sedan samarbetar kan belastningen på nätet förändras radikalt.

”Ensam är inte stark – tillsammans är vi starkare”

Vi behöver snabbt åstadkomma en hållbar omställning, något ingen enskild aktör kan lösa själv. Från EU-nivå ner till de kommunala energi- och klimatrådgivarna mobiliseras det därför stora stödpaket för att guida, utbilda och handleda olika aktörer på rätt väg i energifrågan. Jag, och mina kollegor, vill kroka arm med er och bygga upp partnerskap och goda relationer samt föra samman flera i olika nätverk och samarbeten – tillsammans kan vi öka takten!

Företagets checklista för en effektiv start

  1. Utse en energiansvarig som deltar i dialoger och har helhetssynen på energisystemet så alla styr åt samma håll.
  2. Samverka med din elleverantör, ta fram statistik på timvärden för el- och effektanvändning.
  3. Ta hjälp av rådgivare eller konsult och analysera dina värden. När använder ni mest el och effekt och hur ofta inträffar topparna – varför är det så?
    Värdera och prioritera insatser och åtgärder.

Vänta inte – det hög tid för el- och effekteffektivisering!

RogerGunnarsson_72dpi.jpg
Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost  Oberoende energiexpert och regional utvecklingsledare för den kommunala energi- och klimatrådgivningen