E.ONplanerar att snabbt bygga upp infrastrukturen för att möta den förväntade efterfrågan på elektriska lastbilar inom transportsektorn. Enligt prognoser förväntas över hälften av nyförsäljningen av tunga lastbilar år 2030 vara batterielektriska fordon, vilket gör det till en utmanande uppgift att etablera den nödvändiga laddinfrastrukturen.

E.ON identifierar en betydande efterfrågan på eldrivna tunga fordon, eftersom de ger företag möjlighet att skapa fossilfria värdekedjor. Företagen Scania och Volvo är redan ledande inom batteridrivna elektriska lastbilar, och efterfrågan på olika lösningar för laddning av tunga fordon väntas öka avsevärt.

Det är viktigt att notera att laddning av tunga fordon skiljer sig väsentligt från laddning av vanliga elbilar. Tunga fordon behöver rulla nästan oavbrutet och kräver högre effekt vid laddning, vilket ställer särskilda krav på laddinfrastrukturen och det energisystem som den ingår i.

För att stödja transportsektorn i denna omställning, samtidigt som man möjliggör affärsutveckling och lönsamhet för företagen, har E.ON skapat ett dedikerat affärsområde för detta ändamål. Detta markerar en viktig signal om den kommande utvecklingen inom sektorn.

Transportbranschen är mycket konkurrensutsatt, vilket innebär att tillgänglighet och kostnadseffektivitet är av största vikt. För att möjliggöra en framgångsrik övergång till elektriska tunga fordon kommer det att krävas en välutbyggd infrastruktur med publika laddstationer och depåladdning, där investeringar och planering görs på ett väl genomtänkt sätt.

E.ON har genomfört en kartläggning tillsammans med företag som AB Volvo, Scania, Power Circle och Vattenfall Eldistribution för att analysera behovet av laddstationer och nätutvecklingsmöjligheter längs ”motorvägstriangeln” Malmö – Göteborg – Stockholm – Malmö, som är den mest trafikerade delen av vägnätet för tunga vägtransporter enligt Trafikverket. En elektrifiering av denna vägsträcka med fossilfri el fram till 2045 skulle möjliggöra betydande minskningar av utsläpp från tunga transporter. Men för detta krävs förstärkning av elnäten för att möjliggöra utbyggnad av laddinfrastruktur i tid, på rätt plats och med tillräcklig effekt.

E.ON påpekar att det kommer att krävas rimliga regelförbättringar för att kunna genomföra denna omställning. En långsiktig och framåtblickande elnätsreglering med tydliga regelverk för proaktiv nätutbyggnad är en av de viktigaste aspekterna. Dessutom behöver Sverige uppmuntra användningen av smart teknik för laddning och arbeta med nätutvecklingsplaner som främjar samverkan och samordning med aktörer inom transport- och logistiksektorn. Elnätsföretagen kommer att ha ansvar för utvecklingen av dessa nätutvecklingsplaner.

E.ON har redan påbörjat sitt arbete genom samarbetsavtal med den italienska fordonstillverkaren IVECO för att förse deras kunder med laddstationer i hela Skandinavien. De har också inlett samarbeten för godstrafik med tunga elektriska lastbilar mellan Sverige och Danmark.

Slutligen understryker E.ON vikten av att Sverige uppfyller sina klimatmål enligt EU:s ansvarsförordning (ESR). Att minska koldioxidutsläppen med 52 procent från 2005 till 2030 är ett ambitiöst mål, och elektrifiering av vägtransportsektorn kommer att spela en viktig roll för att uppnå detta mål.