Foto: E.ON. E.ON meddelar regeringen att bolaget är redo att ta ett uppdrag för att genomföra de nödvändiga uppgraderingarna av elnätet för att möjliggöra en elektrifiering av vägtrafiken.

E.ON har under sommaren slutfört två omfattande analyser av vägtrafiken i Skåne och Östergötlands län för att prognostisera vilken elnätskapacitet en elektrifiering av trafiken skulle kräva. I samband med presentationen av resultaten för Infrastrukturdepartementet meddelar E.ON att bolaget är redo att ta ett uppdrag att utföra de nödvändiga förstärkningarna i elnätet för att elektrifiera vägtrafiken.

Foto: E.ON. E.ON meddelar regeringen att bolaget är redo att ta ett uppdrag för att genomföra de nödvändiga uppgraderingarna av elnätet för att möjliggöra en elektrifiering av vägtrafiken.

Sverige har fattat ett beslut om att 70 % av vägtrafikens utsläpp ska reduceras till 2030. För att nå det målet utgör en storskalig elektrifiering av vägtrafiken en viktig möjliggörare. Det kräver en utbyggnad av de svenska elnäten.

I egenskap av Sveriges största elnätsaktör har E.ON under sommaren genomfört två omfattande studier i Skåne län med 33 kommuner och i Östergötlands län med 13 kommuner avseende behovet av elnätskapacitet för att klara av vägtrafikens elektrifiering. Studierna har kartlagt olika trafikslag och utgått från tre olika ambitionsnivåer på omställningstakten för att identifiera hur mycket elenergi och effekt en elektrifiering av vägtrafiken skulle kräva under 5-åriga utvecklingsfaser mellan 2020-2040.

Resultaten av dessa studier kommer nu att presenteras för Infrastrukturdepartementet liksom för berörda kommuner. I samband med den presentationen meddelar E.ON regeringen att bolaget är redo att ta ett uppdrag att genomföra de nödvändiga uppgraderingarna av elnätet för att möjliggöra en elektrifiering av vägtrafiken.

– För E.ON är elektrifieringen av transportsektorn högt prioriterad. För att kunna genomföra den är det en förutsättning att vi har tillräcklig kapacitet i elnäten. Att få den infrastrukturen på plats beräknas ta minst 5-8 år. Det är därför viktigt att regeringen nu fattar ett inriktningsbeslut så att vi kan inleda arbetet med att bygga ut och förstärka näten, säger Marc Hoffmann, vd för E.ON Sverige.

Redan nu satsar E.ON rekordstort på investeringar i elnäten. Mellan 2020-2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor vilket är en ökning med 20 % jämfört med tidigare period.

– Vi rekordsatsar nu på att vädersäkra och modernisera elnäten för att kunna möjliggöra elektrifiering och tillväxt. Vi ser att efterfrågan på el kommer att öka stadigt framöver och utan moderna elnät kommer vi inte kunna möta det behovet. Vi på E.ON vill vara med och driva det arbetet för att möjliggöra en omställning i fossilberoende sektorer, inte minst transportsektorn, säger Marc Hoffmann.

Fakta:

E.ONs engagemang i omställningen av transportsektorn

  • Sedan mitten av 1990-talet har E.ON byggt ut infrastruktur för att producera och distribuera fordons- och biogas. I dagsläget äger E.ON ett 50-tal biogas-tankställen, av Sveriges totalt 180.
  • Sedan mitten på 2010-talet i Sverige har E.ON utvecklat infrastruktur för publika laddpunkter för elfordon. Av Sveriges drygt 10 000 laddpunkter för elfordon har E.ON etablerat ca 1500.