Förvaltningsrätten har idag i dom bifallit elnätsföretagens talan i fråga om Energimarknadsinspektionens (Ei) beslut om nya intäktsramar för perioden 2020-2023. Domen går på elnätsbranschens linje att beräkningsmetoden för avkastning på gjorda investeringar bör vara stabil, långsiktig och framåtblickande.

Hela energisystemet genomgår stora förändringar och kraven på driftssäkerhet och leveranskvalitet i elnätet ökar. Tillväxten i samhället med snabbt växande storstäder, omställning av industriprocesser och transportsektor, etablering av nya elintensiva verksamheter och omställningen till mer förnybar produktion, ökar behovet av investeringar i elnätet.

− Dagens dom från Förvaltningsrätten ger stöd för elnätsföretagens uppfattning och jag välkomnar beskedet. Domen är ett steg i rätt riktning mot att elnätsföretagen ska ges förutsättningar att genomföra de investeringar som krävs för att möta den ökade efterfrågan på elektrifiering i samhället och modernisering av befintligt elnät, säger Annika Viklund, vd Vattenfall Eldistribution AB.

Elnätet är en samhällskritisk infrastruktur för att Sverige ska kunna utvecklas som industrination. Omfattande investeringar i elnätet är helt avgörande för energi-omställningen, samhällsutvecklingen och Sveriges konkurrenskraft.

Domen kan överklagas till Kammarrätten.