Eric Zinn Hållbarhetschef, Göteborg Energi

Sedan lång tid tillbaka har vår främsta strategi varit att ta vara på spill och rester från samhället. På dagens oroliga energimarknad ser vi ingen anledning att ändra på detta. Vår nästa stora satsning är därför en ny bioångpanna i Rya, skriver Eric Zinn, hållbarhetschef på Göteborg Energi i sin krönika.

Så här kommer Göteborg Energis nya bioångpanna se ut, vilken beräknas stå klar i slutet av 2026.

Det är inte lätt att prata om hållbar energi idag. Bristerna och tillkortakommandena hos de olika energislagen används som slagträ för att påvisa att inget är hållbart. Och så är det ju också. Det är helt klart ohållbart att förlita sig på ett enda energislag eller energikälla. Vi behöver dra nytta av olika energikällors fördelar och se till att deras nackdelar inte gör användningen ohållbar.

Trots att mycket har hänt på energimarknaden, inte minst till följd av Rysslands krig mot Ukraina, är vissa saker desamma. Vi måste kraftigt minska klimatpåverkan för att förhoppningsvis förhindra de värsta konsekvenserna av ett förändrat klimat.

För Göteborg Energi innebär detta framför allt att vi måste fasa ut vår användning av naturgas för el- och värmeproduktion. Den utgör idag några få procent av vår totala leverans. Under många år har den dock gjort stor nytta i vårt kraftvärmeverk Rya, som invigdes 2006. Massor av el har producerats och levererats till det nordeuropeiska elnätet härifrån – el som annars hade producerats av framför allt kolkraft – vilket har halverat utsläppen av koldioxid.

”Att använda träavfall är knappast kontroversiellt”

När vi nu ska fasa ut naturgasen har vi försökt vara kloka när vi väljer bland alternativen. Att använda mer eleffekt till uppvärmningen av Göteborg hade inte varit bra. Sedan lång tid tillbaka har vår främsta strategi varit att ta vara på spill och rester från samhället. Ungefär 70 procent av vår leverans kommer från värme som återvunnits från raffinaderier och avfallsförbränning. Ytterligare 20 procent kommer från rester från svenskt skogsbruk. Vi har en konkurrenskraftig och uppskattad fjärrvärmeprodukt. I dagens mycket oroliga energimarknad ser vi ingen anledning att byta strategi.

Vår nästa stora satsning är därför en ny bioångpanna. Med den kommer vi att ersätta naturgasen i Rya med träavfall och flis. Rester som ändå måste omhändertas för att inte bli ett avfallsproblem.

Att använda träavfall är knappast kontroversiellt, men att öka vår användning av flis är inte utan risk. Det finns en kritik att bioenergi inte skulle göra någon klimatnytta. Men i en värld där vi fortsätter att använda skogens produkter för att bygga våra hus, läsa trycksaker och använda pappersförpackningar, kommer vi fortsatt att ha betydande volymer av rester från skogen. Rester som omvandlas till koldioxid när de ligger kvar i skogen och förmultnar.

Vår tro är att denna satsning på rester från skogen kommer att tjäna oss och våra kunder väl.

Att skogens totala volym fortsätter att växa är viktigt. Där lagras ju koldioxid från atmosfären och bromsar klimatförändringarna. Men att helt avstå från skogliga bränslen tror vi är fel väg att gå. Bättre att ta vara på el- och värmepotentialen och låta bli att använda andra, mer klimatskadliga energikällor. Självklart med ytterligare hänsyn taget till den biologiska mångfalden så att Sverige någon gång kan uppnå miljömålet Levande skogar. Experterna diskuterar hur mycket grot (grenar och toppar) som borde ligga kvar för den biologiska mångfaldens skull. I väntan på konsensus i den frågan kan vi utgå ifrån en minskad tillgång på flis.

Detta kommer förstås att driva upp priset, men samtidigt är det svårt att se något som är mer attraktivt, både hållbarhetsmässigt men också prismässigt. Avfall och flisade restprodukter är dessutom en relativt lokal marknad, vilket minskar vår utsatthet för de globala marknaderna. Vår tro är att denna satsning på rester från skogen kommer att tjäna oss och våra kunder väl under många år framöver.