Climeon Thomas Öström – Grundare, styrelseledamot och VD

Under kvartalet har Climeon gjort ytterligare framsteg inom geotermi, trots pågående pandemi. Två nya kraftverk har driftsatts i Japan och den första geotermiska ordern erhölls i Taiwan. Orderingången ökade med 67 procent och uppgick till 40,9 MSEK. Trots det utmanande marknadsläget har Climeon under kvartalet haft ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten. Totala likvida medel och kortfristiga placeringar ökade med 5 procent och uppgick vid periodens slut till 100,6 MSEK.

APRIL – JUNI

 • Orderingången uppgick till 40,9 MSEK (24,5)
 • Nettoomsättningen uppgick till 15,6 MSEK (23,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till -36,4 MSEK (-33,7)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till 15,0 MSEK (-80,5) där den positiva förändringen främst är hänförlig till förskott från kunder
 • Climeon har beviljats 12 MSEK i stöd från Energimyndigheten för ett projekt för att effektivare nyttja överskottsvärme inom stålindustrin
 • Climeon driftsatte i april sin första geotermiska installation i Japan
 • Climeon erhöll i maj en första order inom geotermi i Taiwan värd 40,9 MSEK. Ordern inkluderar utöver Climeons Heat Power-system också design- och konsulttjänster för det omkringliggande kraftverket
 • Climeon driftsatte i juni den andra geotermiska installationen i Japan, vilket är den första i anslutning till ett traditionellt japanskt spa, Onsen
 • Christina Kassberg har utsetts till Chief Financial Officer för Climeon

JANUARI – JUNI

 • Orderingången uppgick till 56,3 MSEK (24,5)
 • Nettoomsättningen uppgick till 29,7 MSEK (46,4)
 • Orderstocken uppgick till 768,9 MSEK (800,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till -68,6 MSEK (-50,4)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -18,0 MSEK (-101,1)
 • Totala likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 100,6 MSEK (142,9)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Climeon har påbörjat registrering och etablering av ett dotterbolag i Taiwan
 • Climeon och Landsvirkjun, den isländska statens elbolag, har skrivit under en avsiktsförklaring och inlett ett samarbete. Syftet är att utvärdera en lösning som kombinerar utvinning av mineraler med Climeons teknik

 

Vd kommenterar

FRAMGÅNG INOM GEOTERMI TROTS PANDEMI

Climeon har under kvartalet fortsatt expandera geografiskt genom en första order inom geotermi i Taiwan. Taiwan är en intressant marknad med goda geotermiska förutsättningar, där det från statligt håll skapats gynnsamma ekonomiska incitament i form av höga inmatningstariffer för att stimulera grön elproduktion. Vi har nu lagt grunden för en etablering i Taiwan med denna första stora order värd 40,9 MSEK. Hela40 procent av ordervärdet utgörs av kringliggande tjänster och produkter, vilket gör att vi erbjuder kunden en mer komplett lösning än tidigare. Att sälja mer omfattande lösningar är en viktig del av Climeons strategi.

I Japan har vi under kvartalet driftsatt inte bara det första, utan också det andra geotermiska kraftverket. Jag är väldigt stolt över att vi lyckats genomföra dessa två installationer trots den rådande globala situationen med kraftiga reserestriktioner och försenade transporter. Kraftverk nummer två har en stor symbolisk betydelse då det ligger i anslutning till ett traditionellt japanskt spa, Onsen. Nu kan vi visa land- och spaägare att de kan driva vidare sina traditionella onsens, samtidigt som de får tillgång till en ny inkomstkälla och ställer om till grön energi.

På Island har reserestriktioner och försenade transporter påverkat vårt installationsarbete under kvartalet och de två kraftverk som var planerade att driftsättas under sommaren är försenade. I kraftverket i Fludir har vi installerat en större pump för att öka vattenflödet och därmed elproduktionen från de installerade modulerna. I nuläget pågår även tester för att utvärdera om varmvattnet räcker till ännu fler Heat Power-moduler.

Inom marinindustrin har Covid-19 fått stora effekter och många kryssningsfartyg ligger kvar i hamn. I juni började dock verksamheten i marinindustrin försiktigt starta upp igen. Vårt installationsteam har nu kunnat gå ombord på Virgin Voyages fartyg i Italien för att fortsätta installationsarbetet. Arbetet på Maersks fartyg är däremot fortsatt fördröjt på grund av att ingen tillåts gå ombord. Vi ser därför risk att driftsättningen kommer att skjutas över årsskiftet.

Utrullning på nya marknader med en helt ny typ av teknik och lösningar möter alltid en lång rad utmaningar där tidsförskjutningar är en del av verkligheten. Den globala situationen med Covid-19 har därutöver tillkommit som en faktor. Inom samtliga våra fokusområden ser vi att beställda kraftverk tar längre tid att leverera och installera just nu, vilket kan fördröja såväl intäkter som upprepningsorder från befintliga kunder på kort sikt.

Med avsikt att komma närmare kunderna har vi under kvartalet utlokaliserat personal till Taiwan samt förstärkt den lokala serviceorganisationen i Japan. För att finansiera detta har vi samtidigt valt att omorganisera på huvudkontoret i Kista. Detta visar sig i kvartalet genom en extra omstruktureringskostnad på 3,6 MSEK. Vi fortsätter således arbetet med att optimera organisationen och att se över våra kostnader. Sammantaget uppvisar vi i kvartalet ett positivt kassaflöde och en förstärkt position på likvida medel och kortfristiga placeringar, detta mycket tack vare vår modell med förskott vid kundorder. Vi följer och analyserar löpande det globala händelseförloppet med hänsyn till såväl verksamhetsmässig som finansiell påverkan med avsikt att säkerställa bolagets fortsatta utveckling.

Vår bedömning är att en fortsatt pandemi under hösten kommer att påverka vår utrullningstakt under året. Samtidigt är dock efterfrågan inom geotermi alltjämt mycket stor och i stort opåverkad av pandemin. Vi är dedikerade att realisera vår potential genom hårt arbete och tålamod under lång tid framöver. Att etablera en ny teknik tar tid men för varje kraftverk vi sätter upp tar vi ett steg mot en grönare värld.

Thomas Öström, VD Climeon