Finansdepartementet presenterade den 29 april ett förslag om att införa energi – och koldioxidskatt på vissa biooljor för värmeproduktion från 2021. En skatt som kommer att leda till ökad användning av fossila bränslen.

– Det är häpnadsväckande att regeringen föreslår att det införs energi- och koldioxidskatt på de biooljor som idag omfattas av EU:s energiskattedirektiv. Detta är ytterligare en käftsmäll mot fjärrvärmen utöver bland annat den avfallsförbränningsskatt som trädde i kraft så sent som den 1 april. Regeringen konstaterar själva att skatteförslaget kommer leda till en ökad användning av fossila bränslen. Det är inte värdigt en regering som säger sig föra en ambitiös klimatpolitik att inte ens pröva möjligheterna att få ett förlängt godkännande från EU-kommissionen om en fortsatt skattebefrielse för biooljor med tanke på att nuvarande statsstödsriktlinjer kommer behöva förlängas, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige.

Skattepromemorians förslag innebär att befrielsen från energiskatt och koldioxidskatt avskaffas för andra skattepliktiga biobränslen för uppvärmning än biogas och biogasol från och med nästa år. Det betyder att de så kallade grödebaserade biooljorna, till exempel restprodukter från livsmedelsindustrin, kommer att behöva betala motsvarande energi- och koldioxidskatt som fossila bränslen. En konsekvens av skatteförslaget blir att dessa biooljor som idag främst används i fjärrvärmebranschen som spets- och reservbränsle de kallaste vinterdagarna kommer bli alldeles för dyra att använda.

Det föreslås också att befrielse från energi- och koldioxidskatt för biogas och biogasol begränsas till att endast gälla för bränslen som inte är framställda av grödebaserade biobränslen. En förutsättning för att skattebefrielse ska kunna medges är att bränslet omfattas av ett så kallat anläggningsbesked som visar att hållbarhetskriterierna för bioenergi är uppfyllda.

I skattepromemorian motiveras skatteförslaget med att nuvarande riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi löper ut 2020 och att någon förlängning inte skulle vara möjlig. Dessa riktlinjer kommer dock behöva förlängas eftersom EU-kommissionen aviserat att ett förslag om reviderade statsstödsriktlinjer kommer presenteras först under nästa år.

Finansdepartementets promemoria har nu skickats ut på remiss till och med den 1 juni.

Remissförslaget finns att läsa här.