Biofrigas Sweden AB (”Biofrigas”) meddelar idag att bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Godkännandet är förutsatt av att lägsta gräns i kommande nyemission uppnås samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Biofrigas meddelar också att teckningstiden i bolagets kommande nyemission om cirka 17 MSEK inleds den 7 maj 2020 och avslutas den 22 maj 2020. Biofrigas har på förhand skriftligen avtalat om cirka 70 procent av nyemissionen genom teckningsförbindelser. Emissionslikviden som Biofrigas tillförs är avsedd att finansiera verksamhetsutveckling med etablering av en sälj- och teknikorganisation för kommersialisering av bolagets anläggning och teknologi inom Europa.

Mer information om Biofrigas och erbjudandet kommer att presenteras i det memorandum som kommer att finnas tillgängligt via bolagets (www.biofrigas.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor senast dagen före att teckningstiden inleds. Det kommer även finnas möjlighet att teckna aktier via BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

Jonas Stålhandske, VD för Biofrigas, kommenterar

”Vi har utvecklat en effektiv produktionsanläggning (CryoSep) som öppnar upp en stor potential för småskalig produktion av förnybar flytande biogas, LBG. Vår anläggning skapar ekonomiska förutsättningar för att småskalig produktion av biogas ska kunna nå marknaden. För närvarande framställs flytande biogas endast i enstaka storskaliga anläggningar.

Det finns en stor resurs i form av restprodukter från jordbruket som inte utnyttjas och vi bedömer att det för närvarande finns över 140 000 jordbruk i Europa som kan producera högkvalitativ flytande biogas genom Biofrigas CyroSep-anläggning. Vår ambition är att nå den samlade potentialen för biogasproduktion från småskaliga verksamheter. Vi genomför nu en kapitalisering för att skala upp verksamheten, bygga en försäljningsorganisation för bearbetning av marknaden och kommersialisera vår anläggning. Vi avser i första hand att rikta in oss på Sverige där vi redan har skrivit avtal på en första anläggning. Vår målsättning är att etablera referensanläggningar i Sverige för att därefter, i snabb takt, avancera till utvalda marknader i Europa, med stor potential för vår teknologi.”

Om Biofrigas

Biofrigas, grundat 2012, är ett bolag beläget i Göteborg med verksamhet inriktad mot att framställa flytande biogas, benämnt LBG. LBG är ett förnybart bränsle med hög klimatprestanda. Biofrigas har utvecklat biogasanläggningen CryoSep, en nyckelfärdig uppgraderingsanläggning vilken gör det möjligt att förvätska biogas även vid småskalig produktion. Bolagets teknologi skapar ekonomiska incitament för mindre verksamheter att producera flytande biogas, en möjlighet som tidigare enbart varit tillgänglig för större verksamheter. Med Biofrigas teknologi och produktionsanläggning är visionen att nå den samlade biogaspotentialen från de småskaliga verksamheterna, en marknad som i Europa beräknas uppgå till 140 000 verksamheter, för framtidens energiutvinning och kretslopp.