Anders Ygeman Energi- och digitaliseringsminister Infrastrukturdepartementet

Riksdagsbeslutet innebär att nya anläggningar, varaktiga produktionsökningar och vissa ombyggnader som genomförts eller tagits i drift efter utgången av 2021 inte får tilldelas elcertifikat. Det är dock avgörande att det har kommit in tillräckligt med ny förnybar elproduktion i systemet innan stoppdatumet träder i kraft. Annars kommer datumet att flyttas fram.

Elproduktionsanläggningar som sätts i drift i Sverige före stoppdatum, och som uppfyller kraven för att tilldelas elcertifikat, kan godkännas fram till och med 2035. Tilldelning av elcertifikat sker då under återstående tid och som längst till utgången av 2035.

Beslutet innebär att elcertifikatssystemet avslutas vid utgången av 2035. Den nuvarande annulleringsförpliktelsen (kvotkurvan), som sträcker sig fram till och med 2045, komprimeras och efterfrågan på elcertifikat tidigareläggs.

Beslutade lagändringar träder i kraft den 1 januari 2021.