"Både vi, politiker, näringsliv och kundorganisationer vill sannolikt samma sak; Skapa ett stabilt, smart och robust elnät som ger kunderna och samhället möjligheter till en grön omstart av Sverige", säger Henrik Bergström.

Den 24 november delgav ACER sitt beslut om metod för Europas gemensamma elområdesöversyn. Beslutet förtydligar även tidplanen för det fortsatta arbetet, där utvärderingen av alternativa elområden förväntas komma igång under början av 2022.

Svenska kraftnät inleder nu arbetet med att analysera metoden i detalj och vad den innebär.

– Vi kommer sedan att bjuda in aktörer till ett informationsmöte om elmarknadsöversynen i början av nästa år, säger Mårten Bergman, chef på Svenska kraftnäts enhet Transmission och elmarknad.

Inbjudan till informationsmötet kommer att publiceras på Svenska kraftnäts webbplats inom kort.

Elområdesöversynen styrs av gemensamt regelverk
Hur kraftsystemen ska delas in i elområden och efter vilka kriterier styrs numera helt av europeiska regelverk. Enligt den reviderade elförordningen (2019/943) ska nu alla systemansvariga för transmissionsnät (TSO) i Europa gemensamt genomföra en översyn av elområdesindelningar.

– Det är bra att vi nu genomför en elområdesöversyn utifrån samma principer i hela Europa men vi måste ta med oss att en översyn inte betyder det att automatiskt kommer ske en förändring av nuvarande elområdesindelning, säger Mårten Bergman.

Det beslut som EU:s övergripande tillsynsmyndighet ACER (European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) nu fattat avser den metod som ska användas vid översynen. Metoden ska enligt regelverket bygga på ett gemensamt förslag från TSO:erna och godkännas gemensamt av Europas tillsynsmyndigheter.

TSO:erna lämnade in ett gemensamt förslag på metod och på alternativa elområden att utvärdera till de nationella tillsynsmyndigheterna i oktober 2019, för Sveriges del till Energimarknadsinspektionen. Förslaget kompletterades sedan i februari 2020 på begäran av tillsynsmyndigheterna. Då de nationella tillsynsmyndigheterna inte var eniga hänvisades beslutet till ACER, som arbetat fram den nu beslutade metoden.

Elområdesöversynen förväntas starta 2022
Innan utvärderingen kan inledas behövs även ett beslut om vilka alternativa elområden som ska utvärderas i respektive region. ACER har begärt in ytterligare analysunderlag inför detta beslut och har givit TSO:erna till slutet av oktober 2021 att leverera underlaget.

Svenska kraftnät föreslog i februari 2020, baserat på förekomsten av strukturella överbelastningar i transmissionsnätet, att den vidare utredningen ska analysera en sammanslagning av SE1 och SE2 respektive SE3 och SE4 samt ett nytt elområde omfattande stor-Stockholm. Slutligt beslut kring vilka alternativa elområden som ska utvärderas kommer att fattas av ACER. Detta beslut förväntas i början av 2022.

Målet en korrekt och transparent områdesindelning
– Slutresultat av elområdesöversynen ska vara en korrekt prissättning för våra kunder oavsett var i nätet de är belägna samt förutsättningar för att hantera strukturella flaskhalsar i transmissionsnätet på ett effektivt sätt, säger Mårten Bergman.