En naturgasleverantör som ska ändra villkoren för ett avtal som löper tills vidare ska meddela konsumenten om ändringen. De nya villkoren får inte börja tillämpas förrän tidigast två månader efter det att meddelandet har skickats. Vid prishöjningar av naturgas ska konsumenten även informeras om ändringen i nästkommande faktura.

Enligt naturgaslagen ska information om villkorsändringar ske genom ett särskilt meddelande till konsumenten och det måste framgå att konsumenten har rätt att säga upp avtalet. Vid villkorsändringar som även innebär en prishöjning, ska det också på nästkommande faktura tydligt framgå när prisändringen trädde i kraft och hur priset ändrats.

Granskning och beslut i ärende

Vid en granskning som Ei genomfört framkom det att Göteborg Energi inte skickat information om en villkorsändring i tid till en konsument. De nya villkoren började tillämpas inom två månader från det att meddelandet skickades. Förutom att informationen inte skickades i god tid har Göteborg Energi inte informerat om prishöjningen i konsumentens nästkommande faktura efter att ändringen hade trätt i kraft.

Ei har därför beslutat att Göteborg Energi har fram till och med den 20 januari 2023 på sig att skriftligen redovisa vilka åtgärder som genomförts för att uppfylla nedan.

När konsumenters avtalsvillkor ska ändras ska Göteborg Energi skicka en underrättelse om de kommande ändringarna senast två månader innan de nya villkoren börjar tillämpas. Detta gäller för avtal som löper tills vidare och som avser leverans av gas till konsumenter.
När priset för leverans av gas har höjts ska Göteborg Energi underrätta konsumenter om hur priset har ändrats i den nästkommande fakturan.