Behöver vi stänga av elen i vinter, Niclas Damsgaard?

I och med Rysslands invasion av Ukraina har förutsättningarna på den europeiska elmarknaden förändrats. De europeiska kraftsystemen är ihopkopplade med varandra och situationen i Europa påverkar även den svenska elmarknaden. Risken för effektbrist är fortfarande låg, men har ökat. Niclas Damsgaard, chefsstrateg på Svenska kraftnät förklarar om förbrukningsfrånkoppling.

Kommer det bli effektbrist i vinter?

– Vi är inte i det läget att vi vet att det blir effektbrist i vinter, men Svenska kraftnät ska naturligtvis förbereda även inför det värsta scenariot. Förbrukningfrånkoppling är ett verktyg som alltid har funnits att ta till som en sista utväg för att förhindra större störningar. Vi har aldrig behövt göra det på grund av effektbrist i Sverige. Inför kommande vinter har Svenska kraftnät tidigare bedömt att det finns en mycket liten risk för effektbrist. Det är denna risk som potentiellt blir högre kommande vinter.

Vad är annorlunda den här vintern?

– Det som förändrats är problemen på europeisk energimarknad och uteblivna ryska gasleveranser i spåren av Rysslands invasion av Ukraina. Hur stor ökning av risk för effektbrist det kan handla om är svårt att säga i dagsläget. Analyser pågår, men det är också svårt att säga hur läget med gasförsörjningen utvecklas. Men om vi kommer i ett läge där produktionen inte räcker för att täcka förbrukningen finns det flera steg.

Vilka är stegen till förbrukningsfrånkoppling?

– På dagen-före marknaden (elbörsen) kan vi få en situation där säljbud inte räcker för att täcka alla köpbud, även om priset stiger upp till takpriset på börsen – för närvarande 4000 EUR/MWh. Då sker avkortning av köpbuden, det vill säga alla köpbud minskas proportionerligt så att det går ihop med befintliga säljbud. Sådan avkortning sker i alla budområden som det inte finns flaskhalsar mellan. Men detta är inte samma sak som att det blir bortkoppling. Fram till drifttimmen kan mycket hända. Kunderna reagerar sannolikt på att de inte fått köpa allt de velat eller att priset blivit extremt högt och drar ned sin förbrukning. Saker kan också hända på produktionssidan. Om det fortfarande är obalans när vi kommer till drifttimmen aktiveras de reserver för balansering som finns tillgängliga. Svenska kraftnät och motsvarande aktörer i de nordiska länderna kommer också att stötta varandra så långt det är möjligt. Om allt detta inte räcker till och det fortfarande är brist – då blir det aktuellt med bortkoppling för att förhindra en större störning. Men vi är alltså långt ifrån där i dagsläget.

Hur långa avbrott handlar det om och vilka områden berörs?

– Svenska kraftnät bestämmer inte vilken förbrukning eller vilka elanvändare som ska kopplas bort. Vi ger order utifrån den specifika situationen om hur mycket och i vilket elområde och sedan bestäms detaljerna på lokal nivå enligt regler om Styrel. Det är en planeringsmetod som Energimyndigheten har utvecklat för att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare, så att el kan styras till dem vid en effektbristsituation. Styrel står för ”styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer”.

Varför stoppar vi inte elexporten och behåller den el vi har inom Sverige?

– De nordiska elsystemen är sammanbyggda så att vi kan dra nytta av varandras produktion och förbrukning för att hålla balans i systemet. Vi är också sammankopplade med andra länder i EU av samma skäl. Det är en del av vår energipolitik och en viktig del av omställningen av det europeiska energisystemet. Det finns politiska beslut och lagstiftning i EU om en gemensam inre marknad för el.

Kommer det bli höga elpriser i vinter?

– Ja, oavsett risk för effektbrist kommer priserna att vara höga i vinter. För den enskilda kunden är det därför relevant att se på vad man kan göra både för att minska sin elförbrukning och att göra den mer flexibel. Men det är i första hand en fråga om ekonomi.

Hur allvarlig är situationen?

– Vi har en allvarlig situation på europeisk energimarknad och detta spiller över på Sverige. Vi ser det i dagsläget i priserna. Och även om Svenska kraftnät förbereder för det värsta är det absolut inte så att vi nu är i läget att strömmen kommer att kopplas bort i vinter.