Enligt en ny studie av Ramböll, sponsrad av Finnish Minerals Group, kan en battericellsproduktionsanläggning i Kotka ge betydande ekonomiska fördelar och ökad sysselsättning i Finland.

Byggfasen av anläggningen beräknas skapa ca 20 117 årsverken och generera ca 714 miljoner euro i skatteintäkter. Under driftfasen förväntas anläggningen ge ca 9 898 årsverken och generera ca 495 miljoner euro i nya skatteintäkter årligen. Dessutom beräknas anläggningen öka Finlands BNP med ca 1,1 miljarder euro årligen, vilket motsvarar ca 0,4% av BNP år 2022.

En av de stora fördelarna med en batterifabrik i Kotka är att den kan använda lokalt producerat katodaktivt material. Detta kan leda till lägre kostnader och en mindre miljöpåverkan. Anläggningen kan också stimulera hela samhällssektorer, från råvaruutvinning till transport och logistik.

För att realisera detta projekt krävs en investering på ca 4,8 miljarder euro. En miljökonsekvensbedömning för Kotka-anläggningen pågår för närvarande, koordinerad av Centrum för ekonomisk utveckling, transport och Miljön för sydöstra Finland.

Sammanfattningsvis har en batterifabrik i Kotka potential att bli en viktig motor för Finlands ekonomi och sysselsättning. Den kan ge betydande skatteintäkter, skapa nya arbetstillfällen och öka BNP. Användningen av lokalt producerat material kan också bidra till en mer hållbar produktion.

För att få en mer nyanserad bild av projektet är det relevant att intervjua experter och berörda parter för att få olika perspektiv. Det kan också vara intressant att göra en jämförelse med andra batterifabriker i Europa. Slutligen bör man belysa eventuella risker och utmaningar med projektet.