Vid den plötsliga nedstängningen av kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 den 25 augusti, spelade sammanlänkade batterier en avgörande roll för att upprätthålla stabiliteten i elnätet. Det virtuella kraftverket Currently, som drivs av CheckWatt, bidrog med 12 MW av de nödvändiga reserverna för att förhindra ett totalt elsystemhaveri.

”Svenska kraftnät måste snabbt kunna kompensera för oväntade produktionsbortfall i elsystemet och batterier är särskilt anpassade för att bidra till detta. För företag och privatpersoner som äger batterier är detta en gynnsam möjlighet att vara delaktiga i att stabilisera elnätet”, säger Dan-Eric Archer, VD för CheckWatt.

Kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 är för närvarande avstängd på grund av problem som uppstod under ett planerat ventilprov, enligt information från OKG, kraftverkets operatör. Reaktorn är ur drift och frånkopplad från elnätet, och det finns ingen prognos för när elförsörjningen kan återupptas.

När en kärnkraftsreaktor snabbstoppas, sjunker frekvensen i elnätet plötsligt och kraftigt, vilket kan orsaka skador på utrustning eller i värsta fall systemkollaps om frekvensen inte återställs snabbt. Batterier och andra flexibla resurser som är kopplade till virtuella kraftverk kan inom en halv sekund kompensera för produktionsbortfallet och stabilisera elnätet genom att återställa frekvensen.

”En nackdel med stora centraliserade kraftverk är sårbarheten vid fel. Ett elsystem med omfattande sol- och vindkraft, tillsammans med batterier och andra resurser, skulle ge avsevärd ökad driftsäkerhet jämfört med dagens system”, förklarar Dan-Eric Archer.

Sedan sommaren 2022 har reaktorer i kärnkraftverken Forsmark och Oskarshamn i Sverige samt Olkiluoto i Finland snabbstoppats vid olika tillfällen. I april stängdes två reaktorer i Forsmark av under en större incident som tog upp till fyra dygn att lösa.

Med ökad andel sol- och vindkraft i elsystemet minskar samtidigt den så kallade rotationsenergin, som finns i system med mycket kärnkraft. Rotationsenergin ger en tröghet i systemet och minskar känsligheten för störningar. För att möjliggöra den kostnadseffektiva utbyggnaden av förnybar elproduktion har nya typer av stödtjänster, som frekvensreglering, införts för att säkra stabiliteten.

”Kostnaderna för stödtjänster är minimala jämfört med att bygga ny kärnkraft. Dessutom går dessa kostnader till de företag och privatpersoner som investerat i batterilager. När investeringar i energilagring blir lönsamma skapas nya mervärden och förutsättningar för ett effektivt, förnybart elsystem”, avslutar Dan-Eric Archer.