ANDRA KVARTALET (1 APRIL–30 JUNI 2020)

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 30 (67) mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6 (9) mkr.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -12 (-10) mkr.
 • Resultat före skatt uppgick till -28 (-30) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -27 (-29) mkr motsvarande -0,80 (-0,87) kr per aktie före och efter utspädning.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 6 (98) mkr.
 • Produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 75 (73) GWh. Ökningen beror på starkare vindar än föregående år.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 175 (394) SEK/MWh, fördelat på el 156 (313) SEK/MWh och elcertifikat, inklusive ursprungsgarantier, 19 (81) SEK/MWh.

FÖRSTA HALVÅRET (1 JANUARI–30 JUNI 2020)

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 80 (148) mkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar exkl. intressebolag (Justerat EBITDA), uppgick till 32 (49) mkr och inkl. intressebolag (EBITDA) till 32 (-223) mkr.
 • Rörelseresultat exkl. intressebolag (Justerat EBIT) uppgick till -6 (11) mkr och inkl. intressebolag (EBIT) till -6 (-261) mkr.
 • Resultat före skatt exkl. intressebolag (Justerat EBT) uppgick till -35 (-33) mkr och inkl. intressebolag (EBT) till -35 (-324) mkr.
 • Resultat efter skatt exkl. intressebolag (Justerat resultat efter skatt) uppgick till -34 (-30) mkr och inkl. intressebolag till -34 (-317) mkr motsvarande -1,01 (-9,48) kr per aktie före utspädning och -1,01 (-9,40) kr per aktie efter utspädning.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 16 (139) mkr.
 • Produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 199 (175) GWh. Ökningen beror på starkare vindar än föregående år.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 262 (441) SEK/MWh, fördelat på el 206 (342) SEK/MWh och elcertifikat, inklusive ursprungsgarantier, 56 (99) SEK/MWh.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT

 • Efter en fördjupad teknisk analys gjord av tredje part kommer den förväntade ekonomiska livslängden för bolagets egna vindkraftparker att öka från i genomsnitt 25 år till cirka 30 år. Detta förväntas resultera i att avskrivningar på årsbasis minskar med cirka 9 mkr med start från och med augusti 2020.