Elsäkerhetsverkets statistik för anmälda elolyckor redovisas i en färsk rapport om Elolyckor 2019. Under förra året ökade det totala antalet anmälningar av elolyckor med 20 procent.

Under 2019 har 546 elolyckor och 323 tillbud anmälts till Elsäkerhetsverket. Statistiken kring elolyckor bygger i första hand på de anmälningar som yrkesverksamma i elbranschen gör. I årets rapport har de anmälda elolyckorna ökat med 20 procent medan tillbuden ligger kvar på samma nivå som 2018.

-Vi vet att det finns ett mörkertal av elolyckor som inte anmäls. Man kanske inte vill visa att man ibland slarvar med riskanalyser och rutiner. Därför ser vi positivt på att anmälningsviljan ändå ökar. Det hjälper oss att öka kunskapen om orsakerna till att personer och egendom skadas av el, vilket är en viktig del av Elsäkerhetsverkets förebyggande arbete, säger Lars Jansson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Yngre drabbas oftare
Strömgenomgång är totalt sett den vanligaste orsaken med hela 94 procent av de elolyckor som anmäls. Även bland yrkespersoner är det vanligast med strömgenomgång som står för 92 procent av de anmälda elolyckorna.
Det är fortfarande yngre yrkespersoner, män, mellan 21 – 30 år som oftare drabbas av elolyckor.

Slarv med rutiner
I 74 procent av fallen beror elolyckor på ett felbeteende vid arbete.

  • Många elolyckor i arbetslivet beror på att rutiner inte efterlevs i tillräcklig utsträckning. Arbetsgivare och innehavare av elanläggningar har fortsatt ett viktigt arbete med att förbättra ledarskapet i elsäkerhetsarbetet och arbetstagarna ett ansvar att följa rutinerna, betonar Lars Jansson.

Elolyckor vanligast bland elnät och elförsörjning
De flesta elolyckorna under arbete sker inom verksamheterna elnät/elförsörjning med koppling till nätägare och deras underentreprenörer. Underårethar Elsäkerhetsverket medverkat i ett flertal möten med nätägare och diskuterat elsäkerhetsfrågor utifrån problemställningar kring innehavaransvaret.

Tre dödsolyckor inträffade 2019
När det gäller elrelaterade dödsolyckor är den långsiktiga trenden stabilt nedåtgående. Under senaste decenniet har det inträffat mindre än hälften så många dödsolyckor som under föregående tio år.
Under 2019 omkom tre personer på grund av el.

En privatperson omkom då han klättrat upp i fackverksstolpe för en 130kV ledning och kom i kontakt med spänningsförande delar.
En privatperson omkom då han klättrat upp på ett tåg under färd och kom då i kontakt med spänningsförande delar på tåget.
En elnätsmontör omkom då han under felavhjälpning i ett kabelskåp utsattes för strömgenomgång.
Fritidsolyckor står för hälften
För elolyckor som sker utanför förvärvsarbetet finns det ingen skyldighet att anmäla. Därför kommer få av dessa till Elsäkerhetsverkets kännedom, men cirka hälften av de elrelaterade olyckor som förorsakar ett besök till sjukvården, har skett på fritiden. Tidigare undersökningar som Elsäkerhetsverket låtit göra visar att drygt 800 personer om året skadar sig så allvarligt av el att de måste söka sjukhusvård. Av dem är cirka 100 barn som får elchocker från felaktiga vägguttag.
I årets rapport finns några övergripande tankar, råd och förslag på hur man som privatperson kan agera, för att risken för elolyckor i det egna hemmet ska minska.

Hela rapporten Elolyckor 2019 finns att läsa på Elsäkerhetsverkets webbplats.