Soltech växer sin omsättning med nära 70% under Q2 2020, samtidigt förbättras lönsamheten. Bolaget genomför en nyemission för att exekvera på sin tillväxtstrategi genom nya förvärv.

Omsättning prognostiseras öka

Tillväxten under 2020 har hittills varit stark och det finns inga indikationer på att tredje kvartalet kommer vara annorlunda. Förvärven förväntas bidra med totalt mellan 150–200 miljoner kronor i omsättning för helåret och chansen är stor att ytterligare förvärv är på väg. Verksamheten i Kina har i stort återgått till normala förhållanden och ett antal avtal har slutits om nya installationer. Tredje och fjärde kvartalet brukar vara förhållandevis starka så större omsättningsökningar för helåret är troliga. Vi prognostiserar en total omsättning för koncernen på 551 miljoner kronor för helåret 2020, vilket motsvarar en 70 procentig ökning sedan 2019. Detta är väldigt kraftiga omsättningsökningar som är helt i linje med bolagets aggressiva förvärvsstrategi och målsättning. Värt att tillägga är att detta ändå inte motsvarar fullt ut en tillväxttakt som krävs för att nå bolagets utsatta mål om en omsättning på 4,7 miljarder 2024 och bör därmed ses något konservativt.

Underliggande behov växer

Marknaden för solenergi växer kraftigt och Covid-19 har accelererat omställningen till hållbara energikällor. I samband med återupp- byggnaden och omstarten av ekonomin efter Covid-19 premieras på många håll hållbara lösningar och miljövänliga alternativ. Detta har potential att skapa ytterligare momentum på marknaden som kan gynna Soltech kraftigt.

Nya förvärv kommer driva tillväxten

Sammantaget finns inga indikationer på att Soltechs tillväxtresa håller på att avstanna och bolaget letar aktivt efter nya förvärv. Det är fullt rimligt att anta att andra halvan av året kommer kännetecknas av samma höga affärstakt och att koncernen kommer förstärkas med fler bolag. Bolaget har även nyligen öppnat upp för möjligheten att, på sikt, expandera sitt geografiska fokusområde och se över förvärv i Norden. Förvärvsstrategin har redan börjat ge utdelning och det är rimligt att anta att arbetet endast kommer tillta framöver. Fortsätter bolaget hitta lönsamma, traditionella bolag och snabbt identifiera synergier så ser framtiden ljus ut.

Motiverat värde

Genom en DCF-analys samt en relativ multipelvärdering finner vi ett motiverad värde i dagsläget för Soltech Energy på mellan 21–25 kronor.