vindkraft, vind

Under det senaste året har svenska kommuner stoppat en betydande andel av de planerade vindkraftverken på land. Totalt avvisades 150 av 229 föreslagna projekt, vilket motsvarar cirka 66 procent. Denna motvilja mot vindkraft är särskilt framträdande bland kommunpolitiker i södra Sverige, där avslagsfrekvensen för sådana projekt varit ännu högre.

En rapport från branschorganisationen Svensk Vindenergi pekar på att det blivit allt vanligare med negativa besked för vindkraftprojekt i ett sent skede av processen, speciellt efter att ansökan om miljötillstånd lämnats in till länsstyrelsen. Organisationen efterlyser en snabbare och mer förutsägbar process där kommunernas beslut fattas tidigare​​​​.

Svensk Vindenergi noterar också en regional skillnad där kommuner i södra Sverige är mer benägna att lägga in veto mot vindkraft jämfört med de i norra delen av landet. Under det föregående året avvisades 86 procent av de planerade vindkraftverken i södra Sveriges elområden tre och fyra, medan motsvarande siffra för norra Sveriges elområden ett och två var 56 procent.

För att uppmuntra fler kommuner att godkänna vindkraftsprojekt föreslår Svensk Vindenergi att skatten som tas ut från elproduktionsanläggningar bör tillfalla de kommuner där anläggningarna ligger, istället för att gå till staten. Argumentet är att kommunerna, genom att bidra till Sveriges elektrifiering, bör få en ekonomisk kompensation för detta.

Under perioden 2020–2023 har kommunernas veto resulterat i att totalt 1 258 planerade vindkraftverk stoppats. Om dessa projekt hade tillåtits fortsätta och beviljats miljötillstånd i samma utsträckning som tidigare, skulle det ha resulterat i 792 nya vindkraftverk och en ökning av elproduktionen med 16 terawattimmar per år. För att sätta det i perspektiv uppgick den totala årsproduktionen från befintliga vindkraftverk till cirka 33 terawattimmar under 2022, där vindkraften stod för 16 procent av Sveriges totala elproduktion​​​​.

Dessa uppgifter belyser de utmaningar och regionala skillnader som finns i Sverige när det gäller utbyggnaden av vindkraft, samtidigt som de pekar på potentiella lösningar för att öka takten i övergången till förnybar energi.