Ett exklusivt samarbetsavtal har tecknats av Advanced Soltech Sweden AB (publ) ”ASAB” helägda dotterbolag Advanced Soltech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. ”ASRE” i Kina om byggnation av 35 megawatt (MW) solenergikapacitet. Avtalet har tecknats med FengXian Economic Development Zone Investment Development Co. Ltd, som ägs av lokalregeringen i staden FengXian i JiangSu provinsen.

Avtalet beräknas fullt utbyggt och utan bidrag från vare sig provins- eller centralregeringen generera årliga intäkter om drygt 31 MSEK. Detta motsvarar en årlig avkastning på investerat kapital om cirka 15 %, vilket återigen visar att ASAB/ASRE inte är beroende av bidrag för att nå god lönsamhet.

I samband med avtalets ingående beslutades att ASRE ska bygga 6 MW under 2020. Anläggningarna beräknas producera cirka 1,1 kWh per installerad watt och år och ägs tillfullo av ASRE. Kunden förbinder sig under 20 åriga avtal för respektive anläggning att köpa den elektricitet som produceras.

ASABs Styrelseordförande, Stefan Ölander i en kommentar:


Vi är mycket nöjda med att marknaden i Kina åter är öppen för stora affärer efter Corona pandemins värsta period. Under våren 2019 tecknade vi ett samarbetsavtal i en annan stad och med en annan lokalregering i Jiangsu provinsen om 500 MWsolenergikapacitet. Detta är vårt andra avtal i provinsen där vi nu befäster vår ställning. Utöver det nya avtalet har vi anslutit ytterligare kapacitet till nätet och har nu passerat 140 MW installerad och intäktsgenerande kapacitet och har därutöver ytterligare cirka 7,5 MW ny solenergikapacitet under byggnation.

För mer information kontakta:

Max Metelius CFO Advanced Soltech AB (publ) 072-316 04 44 max.metelius@advancedsoltech.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Advanced Soltec Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 juni 2020 kl. 07:30 CET.

Advanced SolTech Sweden AB (publ) – ASAB

I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTech-koncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning och/eller genom direktinvesteringar i koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av ASRE, ASRE SUQIAN och/eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). Bolagets Certified Adviser är FNCA, Tel: 08-528 00 399 Email: info@fnca.se Mer info på www.advancedsoltech.com