Vattenfall som undersöker förutsättningarna för vindkraft på grundet Kriegers flak har tagit ytterligare ett steg framåt. Bolaget har kompletterat sin ansökan till regeringen med en Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivning som visar att samexistens mellan vindkraft och miljö är möjligt i området.

Grundet Kriegers flak ligger utanför den svenska territorialgränsen men i den ekonomiska zonen mellan Sverige, Danmark och Tyskland. Den svenska delen av Kriegers flak ligger ca 30 km söder om Trelleborg.

Danska Kriegers Flak kommer att ha 72 turbiner på 600 MW när den är klar nästa år.

På den danska sidan bygger Vattenfall redan en vindkraftpark som blir landets största. På den tyska sidan finns en vindkraftpark sedan 2015. Nu tar även det svenska projektet ett viktigt steg mot genomförande

Resultatet av undersökningen visar att det med olika tekniska lösningar och anpassningar går att bygga och driva vindkraft i på Kriegers flak utan påtagliga negativa miljöeffekter på den marina miljön och känsliga arter.

En mindre del av det vindkraftsområde som Vattenfall undersöker på Kriegers flak har på senare år klassats som Natura 2000-område. Vattenfall har därför grundligt utrett möjligheterna till samexistens mellan vindkraft och miljö. Detta som en del av den Natura 2000-miljökonsekvens-beskrivning som nu lämnats in till regeringen.

– Även om det finns få dokumenterade negativa effekter på djur och växter av havsbaserad vindkraft är det viktigt att vi hanterar miljöfrågan ansvarsfullt. Vår prövning visar exempelvis att tumlare, gråsäl och knubbsäl inte påverkas i någon större utsträckning. Detsamma gäller alfågeln, säger Johnny Ståhlberg, projektledare för Svenska Kriegers Flak.

Vattenfalls experter i sitt Bioscience Team har tillsamman med forskare vid Århus universitet gjort beräkningar för att ta fram villkor för undervattensljud och hur pålningen ska gå till.

Tumlare och sälar har känsliga öron, som riskerar att skadas av höga ljud från byggarbeten under vattenytan. För att ytterligare skydda djurens hörsel under arbetet med vindkraftparken kommer Vattenfall att lägga dubbla så kallade ”bubbelgardiner” för att dämpa spridning av buller under vatten.

– För att påverkan på Östersjötumlaren ska bli så liten som möjligt kommer vi att undvika störande arbete under perioder då tumlaren befinner sig i området. Vi kommer inte heller att anlägga under Östersjötorskens lekperiod i april och maj månad.

När vi bygger vindkraft ska påverkan på lokala arter självklart vara så liten som möjligt, säger Johnny Ståhlberg.

Genom att visa att det går att hitta olika vägar till samexistens mellan miljö och vindkraft hoppas Vattenfall på att vara ett steg närmare förnybar elproduktion i Skåne. Målet är att vindkraftparken vid Kriegers flak ska vara i drift 2027.

Om den havsbaserade vindkraftparken Svenska Kriegers flak

  • Vattenfall bygger under 2020–2021 det närliggande projektet Danska Kriegers Flak med
  • 72 turbiner på sammanlagt omkring 600 MW.
  • Med en produktion på mellan 2,3 och 2,8 TWh årligen blir Kriegers Flak en viktig del i Skånes energi- och klimatomställning
  • Ansökan omfattar 40–50 turbiner med en totalhöjd på upp till 280 meter.
  • Produktionen motsvarar 20 procent av Skånes elanvändning.