Den kommunala energi- och klimatrådgivningen ger effekt på samhällsnivå. Det visar en nyligen avslutad effektanalys gjord av Sweco på uppdrag av Energimyndigheten. Hälften av de rådsökande privatpersonerna, företagen och organisationerna uppger att de har genomfört en eller flera energieffektiviserande åtgärder efter kontakten med energi- och klimatrådgivarna.

Energi- och klimatrådgivningen har varit en väsentlig del av Sveriges energieffektiviseringsarbete i snart 40 år. Den har erbjudit en kostnadsfri och oberoende rådgivning dit allmänhet, företag och organisationer kan vända sig med olika energifrågor kring till exempel uppvärmning, egen elproduktion samt fordon och resval. Formerna har varierat med tiden, både allmän folkbildning och mera specifika rådgivningsinsatser har förekommit.

228 besök i Göteborg, Partille och Öckerö

Effektanalysen visar att den personliga rådgivningen har stor betydelse när den rådsökande står inför ett ekonomiskt beslut i form av att göra en investering för att öka energieffektiviteten eller byta till förnybart. De främsta anledningarna för att vända sig till en energi- och klimatrådgivare visar sig vara:

Vilja att spara pengar
Få en oberoende part som bekräftar det man kommit fram till på egen hand
Kunna prata med en kunnig person som kan ge inspel till ens egen specifika situation
Den sista punkten är en av den kommunala energi- och klimatrådgivningen stora styrkor och det visar sig också att många rådgivningstillfällen kring en specifik fråga ofta utvecklas till att den rådsökande får ett helhetsperspektiv på sin energiförsörjning och energianvändning samt de individuella förutsättningarna.

”Det är roligt att analysen så tydligt visar av att det finns en effekt och ett behov av energi- och klimatrådgivning”.

De rådsökande har också höjt sin kompetens för att bättre kunna upphandla nya lösningar för energieffektivisering och användning av förnybar energi.

– Det är roligt att analysen så tydligt visar av att det finns en effekt och ett behov av energi- och klimatrådgivning. Våra egna undersökningar visar på samma sak så det här blir en bekräftelse, säger Mats Danielsson, energi- och klimatrådgivare i kommunerna Göteborg, Partille och Öckerö.

I Göteborg, Partille och Öckerö gjordes förra året 228 besök hos företag, bostadsrättsföreningar och småhus för att ge tips och råd om minskad klimatpåverkan och minska energikostnaderna. Energi- och klimatrådgivningen har bland annat undersökt hur många som faktiskt genomför de förslagna åtgärderna – och det är många.

– Året efter ett besök hade 41 procent av företagen och bostadsrättsföreningarna redan genomfört föreslagna åtgärder och 66 procent uppgav att de skulle genomföra åtgärder inom två år. Det är mycket korta tider när det gäller åtgärder inom energieffektivisering. Tyvärr är det många som inte känner till att energi- och klimatrådgivningen finns eller att rådgivningen är kostnadsfri och oberoende, säger Mats Danielsson.

Koppling mellan rådgivning och ansökningar av solelsstöd

I en annan studie av effekter av insatsprojektet 2017 för solel (Alvar Palm, 2019) konstaterades att antalet ansökningar till solcellsstödet under projektet ökade markant i de kommuner som deltog. Genom att följa upp ansökningarna konstaterades att effekten stod sig även då ansökningar som inte ledde till bekräftad installation rensades bort.

Slutsatsen som dras i studien är att insatserna ökade mängden solcellsinstallationer med cirka 30 procent i de kommuner som deltog jämfört med de kommuner som inte deltog.

Fakta/ Energi- och klimatrådgivningen

  • Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Det finns energi- och klimatrådgivare i 284 av landets 290 kommuner.
  • Du når energi- och klimatrådgivningen i Göteborg, Partille och Öckerö på 031-368 39 50 och energiradgivningen@miljo.goteborg.se.
    På goteborg.se/energirad och energimyndigheten.se/ekr kan du läsa mer.
  • Energi- och klimatrådgivningen finansieras av Energimyndigheten, som tillsammans med de 15 regionala energikontoren samordnar arbetet för landets alla energi- och klimatrådgivare. Syftet är att öka takten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen.